4 SID.ir | مقاومت سوسري آلماني به پرمترين در بيمارستان آموزشي درماني شهيد بهشتي زنجان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقاومت سوسري آلماني به پرمترين در بيمارستان آموزشي درماني شهيد بهشتي زنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پزشکی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سوسري آلماني مهم ترين آفت شهري است كه در انتقال عوامل بيماري زا و ايجاد آلرژي نقش زيادي دارد. بيمارستان شهيد بهشتي زنجان به رغم سم پاشي منظم به سوسري آلماني آلوده است. با توجه به عدم انجام مطالعاتي در مورد علت تداوم اين آلودگي، پژوهش حاضر با هدف تعيين حساسيت سوسري آلماني در بيمارستان شهيد بهشتي زنجان طي سال 1382 تا 1383 انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي،‌ نمونه هاي سوسري آلماني به صورت تصادفي به روش دستي از بيمارستان صيد و در آزمايشگاه نگه‌داري شدند و هر يك از دو گروه سوسري آلماني بيمارستان و سوش حساس آزمايشگاهي به دو گروه مورد و شاهد تقسيم شدند. نر‌هاي بالغ تفكيك و در تماس سطحي با مقادير 62/15، 25/31، 5/62، 125، 250 و 500 ميلي گرم پرمترين بر مترمربع سنجش زيستي شدند و تعداد نمونه هاي فلج شده در زمان هاي مختلف در همه گروه ها شمارش شد. هر كدام از مقادير پرمترين در سه تكرار ده تايي انجام و براي هر مقدار يك تكرار ده تايي شاهد (سطح آغشته شده با استن) انجام گرديد. داده ها با آزمون پروبيت تجزيه و تحليل شدند.
و معادله‌ خطي رگرسيون بين زمان تماس و درصد نمونه هاي فلج شده تعيين و از طريق آن زمان فلج شدن نيمي از جمعيت مورد مطالعه
(KT50) در گروه هاي مورد بررسي برآورد شد.
يافته ها: بررسي 480 سوسري در دو دسته‌ 240 تايي (60 شاهد و 180 مورد) نشان داد که مقاومت به اثر ضربه اي در تماس با پرمترين در نمونه هاي بيمارستاني وجود دارد. در دوز تماسي 62/15 ميلي گرم پرمترين بر متر مربع، نمونه هاي بيمارستان ناهمگن بودند و نمونه هاي مقاوم از حساس تفكيك مي شدند
(P=0.0004). در اين دوز ميزان KT50 در نمونه هاي بيمارستاني 6/63دقيقه (با حدود اطمينان 95 درصد 37/60 تا 67) و در سوش حساس 42/22 دقيقه (با حدود اطمينان 95 درصد 28/20 تا 65/26) بود و نسبت مقاومت در نمونه هاي بيمارستاني به 83/2 (با حدود اطمينان 95 درصد 72/2 تا 96/2) مي رسيد.
نتيجه گيري: با توجه به وجود مقاومت به پرمترين، مطالعه ماهيت ژنتيکي مقاومت، مقاومت متقاطع در مقابل حشره كش هاي جديد و ارزيابي آن ها در كنترل سوسري ضروري مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی