برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تیر 1384 , دوره  12 , شماره  57 ; از صفحه 31 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي پديده هاي صوتي پيش عصبي (OAEs) درحلزون شنوايي كودكان هنجار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

سابقه و اهداف: پديده‌هاي صوتي پيش عصبي (preneural) يا گسيل‌هاي صوتي گوش (Otoacoustic Emissions- OAEs) اصواتي هستند كه به طور خود به خود يا در پاسخ به تحريك صوتي در داخل حلزون شنوايي توليد مي‌شوند.
اين پديده در نتيجه فعاليت بيومكانيك ميكروسكوپيك سلولهاي مويي خارجي (Oute Hair Cells) در داخل حلزون شنوايي سالم است. اثر بارز جنس و برتري گوشي بر پاسخ‌ هاي ثبت شده آزمون OAEs در مطالعات دريسكول (Diriscoll) نوزا (Nozza) مورلت (Morlet) و ايدان (Aidan) و همكارانشان گزارش شده است.
اين پژوهش با هدف بررسي مشخصات فيزيكي گسيل هاي صوتي خود به خودي و برانگيخته به شيوه‌ هاي مختلف در كودكان دبستاني با شنوايي هنجار در دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران صورت گرفته است.
روش بررسي: پژوهش حاضر در گروه شنوايي شناسي دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران با مطالعه برروي شنوايي 100 داوطلب پسر در محدوده سني 7 تا 11 سال، با ميانگين سني 9.1 سال صورت پذيرفت. در هيچ يك از افراد مورد مطالعه سابقه بيماري هاي گوش و كاهش شنوايي وجود نداشت. فشار گوش مياني تمام گوش‌ها بين 100- تا 25+ دكا پاسكال و رفلكس صوتي ديگر سويي هنجار و آستانه‌ هاي تون خالص مساوي يا كم تر از 20 دي سي بل HL در فركانس هاي 250 تا 8000 هرتز در نظر گرفته شد.
يافته ها: نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه 31 درصد از افراد مورد مطالعه، واجد گسيل هاي صوتي خود به خودي بوده‌اند كه البته تعداد، ميانگين فركانس و ميانگين دامنه گسيل هاي بين گوش راست و چپ، تفاوت معناداري نشان ندادند.
در اين پژوهش تمامي افراد مورد مطالعه داري گسيل هاي صوتي برانگيخته گذرا بودند كه ميانگين دامنه گسيل‌ ها بين گوش راست و چپ تفاوت معناداري نشان دادند (P<0.05) كه اين تفاوت مبين فراواني بيش تر دامنه ها در گوش راست است. گسيل هاي صوتي برانگيخته حاصل از اعوجاج نيز در افراد مورد مطالعه بررسي گرديد. تمامي افراد مورد مطالعه داري اين گسيل بودند و ميانگين دامنه اين گسيل ها نيز در گوش راست و چپ افراد داراي تفاوت معنادار نبود. در اين پژوهش همچنين رابطه ميان دامنه گسيل‌ ها در گوش چپ و راست با برتري طرفي در افراد مطالعه شد. نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش‌هاي مشابه در ديگر كشورهاي جهان قياس شده است.
بحث: در پژوهشي كه انجام شد از 100 فرد مورد مطالعه 31 نفر (31 درصد) داراي گسيل صوتي خود به خودي گوش SOEs بودند و اين گسيل ها در يك يا چند فركانس و به صورت يك يا دو گوشي مشاهده شد. در صد كسب شده در اين پژوهش (31 درصد) با مطالعات انجام شده در اين زمينه تطابق كمي دارد. محدوده فركانسي گسيل هاي صوتي خود به خودي گوش در پژوهش حاضر بين 400 تا 6000 هرتز- با ميانگين حدود 2500 هرتز- به دست آمد كه مطابق با مطالعات ديگر است. محدوده دامنه گسيل هاي صوتي خود به خودي گوش در پژوهش حاضر بين 24- تا 5 دسي بل SPL (با ميانگين حدود 13- دسي بل). در آزمون SOAES ميانگين دامنه و فركانس گسيل ها در گوش ‌هاي راست و چپ ، تفاوت معناداري نداشتند كه مطابق با مطالعات مشابه است. در آزمون TEOAES مقايسه دامنه پاسخ در رابطه با گوشهاي راست و چپ برتري جهتي انجام گرفت كه نتايج آن با پژوهش هاي مشابه تطابق نسبي داشت. در آزمون TEOAEs ميانگين دامنه پاسخ كلي و ميانگين دامنه گسيل‌ها در فركانس‌هاي 1 و 3 كيلو هرتز در گوش راست و چپ تفاوت معناداري نشان دادند كه اين تفاوت بيانگر فراواني بيش‌تر دامنه گسيل‌ها در گوش راست بود. حسب آزمون TEOAEs ميانگين دامنه گسيل ها، در هيچ يك از فركانس‌هاي مورد بررسي در گوش هاي مورد آزمايش بين افراد راست برتر و چپ برتر تفاوت معناداري وجود ندارد كه با مطالعات كي و مك فرسون در سال 2002 مطابقت دارد. در آزمون DPOAEs فراواني دامنه ها براي گوش هاي مورد آزمايش راست و چپ به دست آمدند و مقايسه دامنه در رابطه با گوش هاي راست و چپ و برتري جهتي انجام گرفت كه نتايج آن با مطالعات ديگر همخواني دارد. در آزمون DPOAEs ميانگين دامنه گسيل ها در فركانس هاي 1611، 2026 و 2564 هرتز در افراد راست برتر و چپ برتر تفاوت معناداري داشتند كه اين تفاوت نشان دهنده فراواني بيش‌تر دامنه‌ ها در افراد چپ برتر است. اين نتايج مغاير با مطالعه كلمنت (CLEMENT) و همكاران او در سال 2001 است كه برتري جهتي را بر دامنه‌ گسيل‌ هاي صوتي حاصل از اعوجاج در تمامي فركانس‌ها بي تاثير بيان كردند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی