برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1384 , دوره  12 , شماره  4 ; از صفحه 258 تا صفحه 264 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مهم ترين عوامل موثر بر شاخص هاي تن سنجي نوزادان شهرستان بجنورد در سال 1380

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بجنورد، بلوار مدرس، خیابان حر، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه بهداشت، دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی
 
چکیده: 

مقدمه: عوامل موثر بر رشد جنين و فراسنج هاي تن ‌سنجي نوزادان در جوامع مختلف متفاوت بوده و در شرايط مختلف بيولوژيکي، محيطي و فرهنگي تغيير مي‌کند. لذا شناسايي عوامل موثر بر رشد جنين در هر جامعه اي داراي اهميت است و مي تواند کمک موثري به تضمين بهداشت و سلامت مادر و کودک نمايد.
هدف: بررسي توصيفي تحليلي حاضر با هدف تعيين مهم ترين عوامل موثر بر شاخص هاي تن سنجي نوزادان شهرستان بجنورد انجام شده است.
روش: در اين بررسي، تعداد 566 مادر و نوزاد در سال 1380 مطالعه شدند. متغيـرهاي وابسـته 4 شاخص تن سنجي شامل وزن براي سن، قد براي سن، وزن براي قد و دور سر براي سن مي باشند و متغيرهاي مستقل اين بررسي شامل جنس نوزاد، سن داخل رحمي نوزاد، رتبه تولد، فاصله از تولد قبلي، سابقه سقط يا مرده زايي، خواسته يا ناخواسته بودن نوزاد، سن مادر، وزن نزديك زايمان مادر، قد مادر، زمان آگاهي مادر از بارداري، آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه‌اي مادر در دوران بارداري، محل سكونت خانواده، تعداد افراد خانوار و شغل و سواد والدين مي باشند. پس ازگردآوري داده ها به دو روش مشاهده و مصاحبه حضوري با مادر با روش ‌هاي تحليل يك متغيره، تاثير متغيـرهاي مسـتقل بر شاخص هاي تن سنجي ارزيابي شدند در بررسي تاثير متغيرهاي مستقل بر شاخص وزن براي سن تنها سه متغير جنس نوزاد، قد مادر و شغل پدر داراي تاثير معني داري بر اين شاخص بودند. بنابراين در تحليل چندمتغيره داده ها سه متغير مستقل اخير وارد مدل رگرسيون لجستيك شدند تا تاثير همزمان آنها بر شاخص وزن براي سن بررسي گردد. براي شاخص هاي قد و دور سر براي سن و قد براي وزن نيز به همين ترتيب تغييرات معني دار حاصل از تحليل يک متغيره داده ها شناسايي شده و اين متغيرها به منظور تعيين موثرترين آنها وارد مدل رگرسيون لجستيك شدند.
يافته ها: نتايج حاصله نشان داد با وجود اثر همزمان متغيرهاي موثر بر وضع تغذيه وزن براي سن، قد مادر داراي بيشترين تاثير معني دار روي اين شاخص بود (p=0.33)، به طوري كه نسبت شانس ابتلا به سو تغذيه وزن براي سن در نوزاداني كه قد مادران آنها كمتر از150 سانتي متر است 5.5 برابر نوزاداني مي باشد كه قد مادران آنها 150 سانتي متر يا بيشتر است. هم چنين متغيرهاي وزن نزديك زايمان مـادر (P=0.037) و نگرش تغذيه اي مـادر (P=0.044) بـر سو تغـذيـه قـد براي سن، متغيـرهاي جنس نوزاد (P=0.004) و عملكرد تغذيه اي مادر (P=0.03) بر سو ‌تغذيه وزن براي قد و متغيرهاي قد مادر (P=0.014) و سن مادر (P=0.006) بر سو تغذيه دور سر براي سن نوزاد داراي کمترين سطح معني ‌داري بودند.
نتيجه گيري: مهم ترين عوامل موثر بر وضع تغذيه نوزادان در ميان متغيرهاي مستقل مـربوط به مـادر مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

کشاورز، س.، و حسینی، م.، و خسروی، م. (1384). بررسی مهم ترین عوامل موثر بر شاخص های تن سنجی نوزادان شهرستان بجنورد در سال 1380. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 12(4), 258-264. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=40999Vancouver : کپی

کشاورز سیدعلی، حسینی مصطفی، خسروی مریم. بررسی مهم ترین عوامل موثر بر شاخص های تن سنجی نوزادان شهرستان بجنورد در سال 1380. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 1384 [cited 2021April19];12(4):258-264. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=40999IEEE : کپی

کشاورز، س.، حسینی، م.، خسروی، م.، 1384. بررسی مهم ترین عوامل موثر بر شاخص های تن سنجی نوزادان شهرستان بجنورد در سال 1380. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, [online] 12(4), pp.258-264. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=40999. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 194 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی