برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1385 , دوره  8 , شماره  1 (29) ; از صفحه 53 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه‌ اي تاثير حاملگي طبيعي و كاذب بر فعاليت ALP تخمداني موش سوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریح
 
چکیده: 

هدف: تعيين الگوي فعاليت آنزيم آلكالين فسفاتاز (ALP) تخمدان موش پس از تحريك تخمك گذاري با استفاده از (Pregnant Mare Serum Gonadotropin: PMSG) و (human Chorionic Gonadotropin: hCG) نسبت به گروه شاهد طي دوران ابتداي بارداري طبيعي و كاذب
مواد و روش ها: تعداد 240 سر موش ماده نژاد
NMRI با سن بين 6 تا 10 هفته انتخاب و به  صورت تصادفي به دو گروه شاهد و تحريك شده تقسيم شدند. سپس در هر گروه زيرگروه هاي حامله به روش طبيعي و حامله كاذب در نظر گرفته شد. جهت القاي حاملگي كاذب از تحريك مكانيكي واژن استفاده شد. روزانه 5 سر موش به ترتيب از روز اول تا ششم به طريق جابه جايي مهره هاي گردني در هر گروه كشته شدند و به منظور ارزيابي هاي بيوشيميايي، هر دو تخمدان آنها جدا و پس از هموژن و سانتريفوژ کردن نمونه ها (با دور 14000g) و در معرض قرار دادن سوبستراي پارانيتروفنيل فسفات فعاليت آنزيم تعيين و پس از تعيين مقدار پروتيين، فعاليت ويژه ALP برحسب واحد بر ميلي گرم محاسبه شد در پايان براي تعيين معني دار بودن اختلافات از آزمون Mann Whithney استفاده شد. در بررسي هاي هيستوشيميايي يكي از تخمدان ها برداشت شد و با استفاده از دستگاه كرايواستات برش هاي به ضخامت 5 ميكرومتر تهيه شد و با تكنيك Azo-coupling و سوبستراي آلفا- نفتول فسفات واكنش ALP مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: الگوي فعاليت
ALP در مطالعه هيستوشيمي و بيوشيمي در تمام گروه ها کاملا مطابقت داشت. فعاليت ويژه آنزيم ALP تخمدان در گروه هاي شاهد و تحريك شده حامله به روش طبيعي روند افزايشي داشت و مقايسه آن در دو گروه مذکور نشان داد كه در گروه تحريك شده از روز دوم تا پنجم نسبت به گروه شاهد افزايش و در روز اول و ششم كاهش داشت و اين تغييرات به جز روزهاي اول و چهارم از لحاظ آماري معني دار (P<0.05) بود. همچنين در گروه شاهد حامله كاذب در مقايسه با گروه شاهد حامله طبيعي فعاليت آنزيم کمتر و اختلاف معني داري (P<0.05) در تمام روزها وجود داشت. در گروه تحريك شده حامله كاذب فعاليت ALP تا روز دوم افزايش و پس از آن کاهش داشت و در مقايسه با گروه شاهد حامله کاذب در تمامي روزها به غير از روز ششم تفاوت معني دار داشت (p<0.05). مقايسه گروه تحريك شده و حامله طبيعي و تحريك شده حامله كاذب حاکي از آن بود كه فعاليت آنزيم در گروه حامله به روش طبيعي بيشتر از گروه حامله كاذب بود و اختلاف معني داري (P<0.05) در تمام روزها وجود داشت.
نتيجه گيري: در مجموع، نتايج اين تحقيق نشان داد تحريك تخمك گذاري سبب تغيير در الگوي فعاليت آنزيم
ALP تخمدان طي حاملگي اوليه و در زمان نزديك به لانه گزيني مي شود كه مويد نقش اين آنزيم در فرآيندهاي متابوليکي تخمدان و استروييدسازي است. هرچند كه به مطالعات بيشتري در اين خصوص با استفاده از تكنيك هاي ديگر نياز است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 131
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی