برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي كفايت دياليز بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مركز دياليز شهر اردبيل، 1381

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 
چکیده: 

زمينه و هدف: چندين دهه است که از همودياليز به عنوان درمان جايگزين در مبتلايان به نارسايي انتهايي کليه استفاده مي شود، اما هنوز به اين سوال که يک بيمار اورميک به چه مقدار همودياليز نيازمند است پاسخ داده نشده است. روش هاي متعددي براي بررسي ميزان نياز و کفايت همودياليز وجود دارد. يکي از اين روش ها، بررسي و محاسبه KT/V بيماران همودياليزي است. اين مطالعه با هدف تعيين کفايت همودياليز بيماران همودياليزي انجام گرديده است.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي همه بيماراني که در مرکز دياليز شهر اردبيل طي سال 1381 دياليز شدند مورد بررسي قرار گرفتند. از کليه بيماران قبل و بعد از انجام همودياليز نمونه خون تهيه و ميزان اوره و هموگلوبين اندازه گيري شد. براي بررسي کفايت دياليز از روش KT/V استفاده گرديد. در تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزار SPSS و آمار توصيفي (ميانگين، انحراف معيار) و استنباطي (مجذور کاي) استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد KT/V %90 بيماران همودياليزي زير 1.2 بود. %54.3 بيماران سه بار در هفته دياليز مي شدند. ميانگين طول مدت دياليز نمونه ها 2.4 ± 1.63 سال و ميانگين هموگلوبين آنان 8.27 ±1.69 گرم در دسي ليتر بود، همچنين بين کفايت دياليز و نوع دستگاه رابطه آماري معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: با معيار KT/V ميزان بسيار زيادي (%90) از بيماران اين مرکز دياليز ناکافي داشتند. اميد است نتايج حاصل از اين تحقيق در جهت بهبود وضعيت همودياليز بيماران در اين مرکز مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 136
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی