برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تطابق نياز آموزشي و محتواي آموزشي دوره هاي شايع روانپزشكي و بيماريهاي شايع اطفال از ديد مشمولين آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال 1380

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان
 
چکیده: 

مقدمه: تعيين نيازهاي آموزشي اولين گام برنامه ريزي آموزشي و نخستين عامل ايجاد تضمين كيفيت و اثر بخشي كاركرد آموزش است. كليه تصميمات در خصوص تدارك اهداف و محتواي آموزشي مناسب و استفاده موثراز ساير منابع تابعي از مطالعات نيازسنجي است. هدف اين مطالعه تعيين تطابق نيازآموزشي و محتواي آموزشي ارايه شده در دوره هاي بازآموزي بيماريهاي شايع روانپزشكي و بيماريهاي شايع اطفال بوده است.
روشها: اين پژوهش يك مطالعه مقطعي است. 50 نفر از مشمولين آموزش مداوم سال 80 كه در دوره هاي آموزشي روانپزشكي و اطفال شركت نموده اند. نمونه پژوهش را تشكيل داند. ابزار جمع آوري داده ها و پرسشنامه آموزش مدون دوره بازآموزي بود متشكل از ويژگيهاي فردي و سووالات سنجش تطابق نياز و محتوا براي دوره روانپزشكي و اطفال كه بر اساس مقياس 5 درجه اي ليكرت تنظيم گرديد. روايي ابزار با استفاده از روايي محتوا و نظرخواهي ازصاحب نظران
r=0.98 و پايايي پرسشنامه با استفاده از آزمون مجدد r=0.85 محاسبه شد. داده ها با نرم افزارSPSS و با استفاده از آزمونهاي مناسب مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت.
يافته ها: بيشترين نياز در دوره بيماريهاي شايع اطفال يا 1/96 درصد مربوط به كاربرد باليني آنتي بيوتيكها و 7/80% مربوط به عفونتهاي حاد تنفسي بوده است. بيشترين مطابقت بين نياز و محتوا دراين دوره مربوط به برخورد با بيمارتب دار83% و كاربرد باليني آنتي بيوتيكها 8/81% و كمترين مطابقت مربوط به مواد تيفوئيد ، بروسلوزو بيماريهاي پوست به ترتيب 25%، 6/16%و 7/16% بوده است. بيشترين نياز در دوره بيماريهاي روانپزشكي مربوط به اختلالات اضطرابي 6/82% و درمانهاي دارويي 6/69% و بيشترين مطابقت مربوط به اختلالات اضطرابي 74%، اعتياد4/70% و درمانهاي دارويي 4/ 70% بوده است. كمترين تطابق مربوط به سبب شناسي 9/25% واختلالات سوماتوفرم تجزيه اي و ساختگي 2/22% بوده است. همچنين بين متغير سابقه كاربا نظرات افراد در زمينه تطابق نياز و محتوا در دوره روانپزشكي با
p<0.05 رابطه معني دار وجود داشت بطوريكه افراد با سابقه كار بيشتر، تطابق بيشتري در اين زمينه احساس نمودند. همچنين بين نظرات مشمولين در دوره بيماريهاي شايع اطفال با متغير جنس رابطه معني دار آماري وجود داشت و مردان نسبت به زنان تطابق بيشتري را اعلام نمودند.
نتيجه: بر اساس يافته هاي تحقيق به نظر مي رسد كه در برنامه ريزيهاي آينده بتوان با تحليل محتوا بر اساس نياز آموزشي تاكيد بيشتري نمود و از نتايج آن كه اثر بخشي بيشتر آموزش و جلب رضايت مشمولين خواهد بود استفاده كرد.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 120
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی