نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پايیز 1381 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 71 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي رشد، تثبيت بيولوژيك نيتروژن و تحمل به شوري پنج رقم شبدر زيرزميني (Trifolium subterraneum L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
تاثير شوري (كلرورسديم) بر رشد و تثبيت بيولوژيك نيتروژن و همچنين ارزيابي تحمل به شوري پنج رقم شبدر زيرزميني به نامهاي گاس، يورك، ريورينا، دانمارك و گلبورن در قالب آزمايش فاكتوريل با طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي همراه با 3 تكرار  تيمارهاي صفر، 0.01 و 0.02 مولار كلرورسديم مورد بررسي قرار گرفت. اين آزمايش در محيط كشت شن و آبياري با محلول غذايي هوگلند بدون نيتروژن انجام شد. گياهچه بعد از 60 روز برداشت و تعداد گره، وزن خشك ريشه و بخش هوايي، برگ، سطح برگ هر بوته، نسبت K+/Na+، درصد نيتروژن و عملكرد نيتروژن اندازه گيري شد. نتايج نشان مي دهد با افزايش شوري تعداد گره، سطح برگ، وزن خشك كل بوته، درصد نيتروژن و عملكرد نيتروژن و نسبت K+/Na+ كاهش مي يابد. در حاليكه وزن مخصوص برگ روند افزايشي را نشان مي دهد، بين تيمار 0.01 و صفر مولار كلرورسديم از نظر توليد ماده خشك هر بوته اختلاف معني داري وجود نداشت. مقايسه ميانگين صفات اندازه گيري شده ارقام نشان داد كه رقم گاس از نظر توليد گره، سطح برگ، ماده خشك هر بوته، درصد نيتروژن و عملكرد نيتروژن بهتر از ساير ارقام است، در حاليكه رقم گلبورن كمترين مقادير را دارا بود. ارقام گاس و گلبورن نيز در مقايسه با شاهد به ترتيب بيشترين و كمترين درصد كاهش نسبت K+/Na+ را در تيمار 0.02 مولار كلرورسديم داشتند. بررسي ميزان تحمل به شوري ارقام از طريق محاسبه شاخص حساسيت هر رقم نشان داد كه رقم يورك بيشترين و گلبورن كمترين تحمل را نسبت به شوري دارند. بنظر مي رسد با توجه به توليد ماده خشك زياد رقم گاس و كمتر بودن ميزان حساسيت رقم يورك مي توان از اين دو رقم در برنامه هاي اصلاحي استفاده نمود. نتايج نشان داد كه بين صفات اندازه گيري شده و نسبت K+/Na+ يك رابطه قوي مثبت وجود دارد. ولي به نظر مي رسد رقم يورك در رابطه با تحمل به شوري از مكانيسم تنظيم نسبت K+/Na+ جهت تحمل به شوري كمتر استفاده كرده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گالشی، س.، و سلطانی، ا. (1381). ارزیابی رشد, تثبیت بیولوژیک نیتروژن و تحمل به شوری پنج رقم شبدر زیرزمینی (Trifolium subterraneum L). علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 9(3), 71-83. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=38520Vancouver : کپی

گالشی سراله، سلطانی افشین. ارزیابی رشد, تثبیت بیولوژیک نیتروژن و تحمل به شوری پنج رقم شبدر زیرزمینی (Trifolium subterraneum L). علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 1381 [cited 2022August11];9(3):71-83. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=38520IEEE : کپی

گالشی، س.، سلطانی، ا.، 1381. ارزیابی رشد, تثبیت بیولوژیک نیتروژن و تحمل به شوری پنج رقم شبدر زیرزمینی (Trifolium subterraneum L). علوم کشاورزی و منابع طبیعی, [online] 9(3), pp.71-83. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=38520. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی