برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان آگاهي ماماها از قوانين حقوقي و مصرف داروها در مامايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، بلوار خزر، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ماما به عنوان ارايه کننده خدمات بسيار متنوع از قبيل مشاوره قبل از ازدواج، مراقبت هاي قبل، حين و پس از زايمان، مراقبت از نوزاد و درمان برخي از بيماري هاي زنان به قشر عظيمي از جامعه، بايد با حيطه قانوني وظايف خويش آشنا باشد. آگاهي درست و کافي از قوانين و مقررات در هر حرفه منجر به کاهش تخلفات و تبعات ناخوشايند آن خواهد شد. ضمن اين که بررسي آگاهي هاي افراد امکان طراحي صحيح برنامه هاي آموزشي را فراهم مي کند و شاخص مهمي در ارزيابي وضعيت پرسنل بهداشتي درماني مي باشد. هدف از اين مطالعه، تعيين ميزان آگاهي ماماهاي شاغل استان مازندران از قوانين و مقررات مامايي مي باشد.
روش بررسي: 140 نفر از ماماهاي شاغل در مراکز دولتي و خصوصي استان مازندران از طريق نمونه گيري به روش تصادفي در مطالعه اي توصيفي وارد شدند. اطلاعات از طريق پرسشنامه خودايفا مشتمل بر 2 بخش اطلاعات فردي 5) سوال( و سوالات آگاهي سنجي 55) سوال 3 گزينه اي( و در مقياس کلي 0-55 نمره جمع آوري گرديد. روايي و پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفا کرونباخ (%75) و آزمون پيرسون (%78) طي مطالعه اي مقدماتي تاييد گرديد. نتايج با استفاده از آمار توصيفي تحت نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: از 140 ماما، %86.4 کارشناس، %10.7 کاردان، %2.9 کارشناس ارشد بوده اند. متوسط سابقه کار افراد مورد مطالعه 11.1 سال بود که در دامنه حداقل و حداکثر 1-30 سال متغير مي باشد. ميانگين کل آگاهي واحدهاي مورد پژوهش 41.2 است که حداکثر و حداقل نمره کسب شده به ترتيب 51 و 14 مي باشد. %64.2 از افراد در اين مطالعه داراي آگاهي خوب )نمرات (41-55، %35 آگاهي متوسط )نمرات (21-40 و %0.8 داراي آگاهي ضعيف )نمرات کمتر از (20 هستند. آگاهي ماماها در بعضي زمينه ها ضعيف و درصد پاسخ صحيح به تعدادي از سوالات کمتر از 50 مي باشد.
نتيجه گيري: با توجه به اين که آگاهي %40 از افراد مورد مطالعه در سطح کم تا متوسط قرار دارد، شناخت علل و عوامل موثر در اين مساله بسيار مهم است و در اين ميان موضوعاتي که در مطالعه حاضر داراي پاسخ صحيح کمتري بوده اند مي توانند مورد توجه بيشتري قرار گيرند و لازم است زمينه سازي جهت کاربردي نمودن اطلاعات و افزايش حساسيت ماماها نسبت به قوانين و مقررات جاري مامايي به عمل آيد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 260
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی