برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1380 , دوره  - , شماره  6 ; از صفحه 79 تا صفحه 101 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين فاصله ژنتيکي 29 ژنوتيپ چچم دايمي (Lolium perenne) از طريق تجزيه کلاستر بر اساس عملکرد علوفه و صفات مورفولوژيکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران
 
چکیده: 

به منظور بررسي توع ژنتيکي ارقام و توده هاي داخلي و خارجي موجود در بانک ژن منابع طبيعي، 28 رقم و اکوتيپ خارجي با يک رقم داخلي در يک طرح بلوک کامل تصادفي با سه تکرار در مرکز تحقيقات البرز کرج مورد ارزيابي قرار گرفتند. عملکرد علوفه خشک و برخي صفات مورفولوژيکي از قبيل، تاريخ خوشه دهي، تاريخ گلدهي، محيط پوشش يقه، تعداد ساقه در بوته، ارتفاع ساقه و ديرزيستي در چهار چين برداشت شده، مورد مطالعه قرار گردید.
داده هاي مربوط به صفات اندازه گيري شده در هر يک از چين هاي سال 1379 به صورت جداگانه و براي عملکرد علوفه، مجموع عملکرد ساليانه محاسبه و تجزيه واريانس شدند. اختلاف معني داري ميان ارقام و اکوتيپ ها براي تمام صفات مورد مطالعه مشاهده گرديد که نشانگر وجود تنوع ژنتيکي در ژرم پلاسم لوليوم هاي دايمي موجود در بانک ژن مي باشد. با تجزيه به مولفه هاي اصلي، 3 مولفه اول، 72 درصد از کل واريانس متغيرها را توجيه کردند. تاريخ خوشه دهي، تاريخ گلدهي، ارتفاع بوته و تعداد ساقه در چين اول و مجموع عملکرد علوفه ساليانه، مهمترين نقش را در تبيين مولفه اول داشتند. در مولفه دوم، اندازه محيط يقه در چين 1، ارتفاع بوته و تعداد ساقه در چين دوم و ديرزيستي از ديگر صفات مهم بودند.
نتايج حاصل از تجزيه کلاستر، 29 رقم يا اکوتيپ ارزيابي شده را در 5 گروه متفاوت قرار داد. کلاستر شماره اول از ويژگيهايي همچون پر محصولي، طول عمر بيشتر و سازگاري بهتر برخوردار بود. در حالي که کلاستر دوم خصوصياتي نظير تتراپلوئيدي، کم محصولي، پاکوتاهي، ديررسي و کمترين تعداد ساقه را به نمايش گذاشت. ويژگيهاي ارقام موجود در کلاستر شماره 3، تتراپلوئيدي، ديررسي و علوفه بيشتر در چين هاي 2 و 3 بودند کلاستر شماره 4 شامل ارقام زودرس، کم محصول و کوتاه عمر و داراي تعداد بيشتر ساقه در چين هاي 2 و 3 بود. کلاستر پنجم زودرس، پر محصول، پا بلند و بيشترين تعداد ساقه را در چين اول داشت ولي ديرزيستي آن از بقيه کلاسترها کمتر بود. در نمايش گروه بندي مربوط به تجزيه کلاستر برروي محور مختصات مولفه 1 و 2 حاصل از تجزيه به مولفه هاي اصلي، تطابق خوبي بين نتايج حاصل از تجزيه کلاستر و تجزيه به مولفه هاي اصلي وجود داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی