برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تايپينگ کاست کروموزومي SCCmec سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين جدا شده از سواب بيني کارکنان بيمارستان هاي لارستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* لارستان، دانشگاه آزاد لارستان، گروه میکروب شناسی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين يکي از مهم ترين عوامل عفونت هاي فرصت طلب بيمارستاني و جامعه به شمار مي رود. امروزه افزايش مقاومت به آنتي بيوتيک ها موجب نگراني جامعه پزشکي شده است. در اين ميان مقاومت به آنتي بيوتيک متي سيلين به دليل محدود کردن درمان از اهميت ويژه اي برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف رديابي ژن مقاومت به متي سيلين و بررسي ژنوتيپي کاست کروموزومي SCCmec در سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از بيني کارکنان و تعيين الگوي حساسيت آنتي بيوتيکي اين باکتري انجام شد. مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي-توصيفي 230 نمونه سواب بيني از کارکنان بيمارستان هاي لارستان در سال 1394 جمع آوري گرديد. شناسايي سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس با روش هاي استاندارد آزمايشگاهي انجام شد. در تمامي جدايه ها، سنجش الگوي حساسيت آنتي بيوتيکي با روش انتشار ديسک، حداقل غلظت بازدارندگي با روش E-test و حساسيت به متي سيلين با روش آگار اسکرين انجام شد. همچنين حضور ژن مقاومت آنتي بيوتيک mecA و تايپنگ SCCmec با روش multiplex PCR مورد ارزيابي قرار گرفت. يافته ها: از مجموع نمونه هاي مورد بررسي 37 مورد (14. 8%) آلوده به باکتري استافيلوکوکوس اورئوس بودند. از بين جدايه ها، 28 سويه (75. 7%) داراي ژن مقاومت به متي سيلين بودند. از اين بين 21 سويه (75%) اکتساب از جامعه و 7 سويه (25%) اکتساب از بيمارستان داشتند. همچنين نتايج تايپينگ سويه هاي SCC نشان داد که تايپ I با فراواني 32. 1 درصد و به دنبال آن تايپ IV (28. 6%)، تايپ II (17. 9%)، تايپ V (14. 3%) و تايپ III (7. 1%) به ترتيب فراوان ترين جدايه ها بودند. بيشترين مقاومت آنتي بيوتيکي سويه ها مربوط به آنتي بيوتيک هاي پني سيلين (100%) و اگزاسيلين (60%) و کمترين ميزان مربوط به ونکومايسين (0%) بود. با تعيين حداقل غلظت بازدارندگي ونکومايسن، ميزان مقاومت حد واسط به ونکومايسين 28/5% شناسايي گرديد. همچنين با آزمون آگار اسکرين، مقاوت به اگزاسيلين 92. 8 درصد تشخيص داده شد. نتيجه گيري: نتايج نشان داد که ميزان شيوع باکتري استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين بيش از 70 درصد است و بيشتر اين جدايه ها کسب شده از جامعه بودند. اين امر مي تواند هشدار جدي در مورد ضرورت درمان عفونت هاي ناشي از اين باکتري و کنترل افراد ناقل در محيط بيمارستان را مطرح نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی