برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  28 , شماره  1 ; از صفحه 66 تا صفحه 73 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط کيفيت زندگي و خودکار آمدي در بيماران تحت جراحي پيوند عروق کرونر بستري در بيمارستان هاي تأمين اجتماعي تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: ارتقاي کيفيت زندگي يکي از فاکتورهاي اصلي تعيين کننده اثربخشي جراحي هاي باي پس عروق کرونر به شمار مي رود. خودکارآمدي زمينه را براي بهبود بيماري، پيشگيري از عود و افزايش کيفيت زندگي فراهم مي کند. هدف از مطالعه حاضر، بررسي ارتباط خودکارآمدي و کيفيت زندگي در بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق کرونر بود. روش بررسي: اين پژوهش توصيفي همبستگي در سال 1395 بر روي 255 بيمار تحت جراحي پيوند عروق کرونر در بيمارستان هاي تامين اجتماعي شهر تهران انجام شد. گردآوري داده ها از طريق 3 پرسش نامه شامل داده هاي دموگرافيک، سنجش کيفيت زندگي مک نيو و پرسش نامه خودکارآمدي عمومي انجام گرفت. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از آزمون هاي آماري t مستقل، آناليز واريانس و آناليز رگرسيون از طريق نرم افزار SPSS-v22 تحليل شد. يافته ها: 9/12 درصد نمونه هاي پژوهش داراي کيفيت زندگي ضعيف بودند و 1/78 درصد آنان وضعيت متوسط داشتند. وضعيت خودکارآمدي 6/77 درصد متوسط و 4/22 درصد بالا بود. نتايج نشان داد که همبستگي مثبت و معني داري بين خودکارآمدي و کيفيت زندگي وجود داشت (001/0p=، 327/0=r). بر اساس نتايج مدل رگرسيوني، 15 درصد کيفيت زندگي و 23 درصد خودکارآمدي افراد بر اساس متغيرهاي دموگرافيک قابل تبيين بود (05/0>p). نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر نشان داد که اکثر نمونه هاي پژوهش داراي کيفيت زندگي و خودکارآمدي متوسط بودند و بين کيفيت زندگي و خودکارآمدي ارتباط معني داري وجود داشت. بر اين اساس، لازم است مداخلات آموزشي توسط کادر باليني براي ارتقاي خودکارآمدي بيماران طراحي و اجرا شود و از اين طريق زمينه براي بهبود کيفيت زندگي آنان فراهم آيد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

روشن قیاس، م.، و صاحب الزمانی، م.، و فراهانی، ح.، و ادهمی مقدم، پ. (1397). بررسی ارتباط کیفیت زندگی و خودکار آمدی در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر بستری در بیمارستان های تأمین اجتماعی تهران. علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی, 28(1 ), 66-73. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=360770Vancouver : کپی

روشن قیاس مرجان، صاحب الزمانی محمد، فراهانی حجت اله، ادهمی مقدم پرنیان. بررسی ارتباط کیفیت زندگی و خودکار آمدی در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر بستری در بیمارستان های تأمین اجتماعی تهران. علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. 1397 [cited 2021April20];28(1 ):66-73. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=360770IEEE : کپی

روشن قیاس، م.، صاحب الزمانی، م.، فراهانی، ح.، ادهمی مقدم، پ.، 1397. بررسی ارتباط کیفیت زندگی و خودکار آمدی در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر بستری در بیمارستان های تأمین اجتماعی تهران. علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی, [online] 28(1 ), pp.66-73. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=360770. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 73 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی