برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 107 تا صفحه 142 .
 
عنوان مقاله: 

طراحي مدل يکپارچه توسعه سطح نوآوري و تجاري سازي شرکت هاي دانش بنيان ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد، یزد ایران
 
چکیده: 
زمينه: يکي از ويژگي هاي مهم سازمان هاي امروزي در کوران تغييرات محيطي، جهاني شدن و تغيير عميق رجحان هاي مصرف کنندگان و خواسته هاي مشتريان، به عنوان عامل موفقيت کسب و کارها و همچنين راهي براي ورود به بازارهاي جهاني، نوآوري است و تجاري سازي و انتقال يافته هاي تحقيقاتي به عرصه صنعت و بازاريابي، بي اغراق يکي از پيچيده ترين مراحل فرايند نوآوري است. تجربيات کشورهاي مختلف نشان مي دهد که شرکت هاي کوچک و متوسط در توسعه فناوري، رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال مولد نقش اساسي دارند و به گفته اکثر صاحب نظران، زي بناي اقتصاد دانش بنيان به شمار مي روند. موضوع نوآوري و تجاري سازي در شرکت هاي دانش بنيان به مراتب بيشتر و ضروري تر احساس مي شود. هدف: هدف اين پژوهش، تدوين مدلي يکپارچه براي توسعه سطح نوآوري و تجاري سازي شرکت هاي دانش بنيان ايران است. روش: اين پژوهش از نوع پژوهش هاي کيفي است که با استفاده از رويکرد مبتني بر نظريه داده بنياد انجام شده است. جامعه آماري، شامل افراد متخصص و صاحب نظر در حيطه فعاليت شرکت هاي دانش بنيان استکه با استفاده از رويکردنمونه گيري هدفمند در مجموع تعداد 13 نفر از متوليان شرکت هاي دانش بنيان استان تهران به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه با هدايت کليات و به صورت نيمه ساختار يافته گردآوري شد. براي به دستآوردن اعتبار و روايي داده ها از دو روش بازبيني مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غير شرکت کننده درپژوهش استفاده شد. يافته ها: بر اساس فرآيند نظريه داده بنياد، طي مراحل سه گانه کدگذاري باز، محوري و انتخابي، 259 مفهوم ساخته شده در 57 مقوله دسته بندي شدند سپس ضمن شناسايي مقوله محوري، مقوله ها در درون مؤلفه هاي اساسي شرايط علّي، زمينه اي، مداخله گر، راهبردها و پيامدها قرار گرفتند و مدل نهايي شکل گرفت. نتيجه گيري: بر اساس تحليل داده ها "راهيابي به بازار" مقوله محوري در توسعه سطح نوآوري و تجاري سازي شرکت هاي دانش بنيان است که بررس يراه ها يمختلف براي فتح و ورود به بازار همچنين نحوه تعامل با بازيگران فعلي بازار حياتي است و راهبردهايي براي اين منظور تدوين شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی