نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر 1397 , دوره  28 , شماره  167 ; از صفحه 133 تا صفحه 144 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين باورهاي ديني و رفتارهاي باروري در زنان سنين باروري شهر مشهد در سال 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: با توجه به کاهش اخير باروري و مطالعات اندک انجام شده بر روي نقش عوامل مذهبي بر رفتار باروري در ايران، مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين باورهاي ديني و فرزندآوري در زنان سنين باروري شهر مشهد انجام شد. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي-مقطعي در سال 1395، 844 خانم 49-15 ساله متاهل داراي قابليت باروري، به روش نمونه گيري چند مرحله اي طبقه اي، خوشه اي و در دسترس از مراکز بهداشت در شهر مشهد انتخاب و پرسشنامه هاي عوامل دموگرافيک، رفتارهاي باروري و باورهاي ديني را تکميل نمودند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري (SPSS نسخه 16) و آزمون هاي کولموگروف-اسميرنوف، تي مستقل، آناليز واريانس يکطرفه و رگرسيون چند متغيره انجام شد. يافته ها: تحليل هاي چندگانه نشان داد که نمره بالاتر باور ديني با افزايش معني داري در تعداد مطلوب فرزندان در هنگام ازدواج، در حال حاضر و در شرايط ايده آل همراه است(همه موارد 001/0=p) و نمره بالاتر باور ديني بطور معني داري با سن بالاتر مادر هنگام تولد نخستين فرزند، افزايش فاصله واقعي بين ازدواج تا تولد اولين فرزند و نهايتا فاصله بيشتر بين تعداد فرزندان واقعي و ايده آل همراه است. (همه موارد 05/0>p). ميانگين تعداد فرزندان واقعي در زنان داراي بالاترين نمرات باورهاي ديني فقط 1/0 بيش تر از زناني بود که پايين ترين نمرات را داشتند. استنتاج: باورهاي ديني بالاتر با تمايل بيش تر به شروع زودهنگام باروري و باروري بالا همراه بود، در حالي که تعداد فرزندان در افرادي که نمره باور ديني بالاتري داشتند، افزايش ناچيزي داشت و شروع باروري در آنان با تاخير بيش تري همراه بود. اين يافته ها ضرورت شناسايي و رفع موانع باروري در افراد داراي باورهاي ديني بالا را نشان مي دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خدیوزاده، ط.، و ایرانی، م. (1397). ارتباط بین باورهای دینی و رفتارهای باروری در زنان سنین باروری شهر مشهد در سال 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 28(167 ), 133-144. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=360317Vancouver : کپی

خدیوزاده طلعت، ایرانی مروارید. ارتباط بین باورهای دینی و رفتارهای باروری در زنان سنین باروری شهر مشهد در سال 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1397 [cited 2022May24];28(167 ):133-144. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=360317IEEE : کپی

خدیوزاده، ط.، ایرانی، م.، 1397. ارتباط بین باورهای دینی و رفتارهای باروری در زنان سنین باروری شهر مشهد در سال 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 28(167 ), pp.133-144. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=360317. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 224 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی