برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  11 , شماره  3 ; از صفحه 247 تا صفحه 259 .
 
عنوان مقاله: 

کيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه دانشجويان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد: مدل سروکوال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آمارزیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: شناخت ادراک و انتظارهاي دانشجويان و تعيين ميزان اختلاف بين وضعيت موجود با وضعيت مورد انتظار آنها، بستري مناسب براي اتخاذ استراتژي هاي کاربردي جهت ارتقاي کيفيت خدمات آموزشي فراهم نمايد. اين پژوهش با هدف ارزيابي کيفيت خدمات آموزشي ارائه شده در دانشکده بهداشت مشهد از ديدگاه دانشجويان انجام شده است. روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي 86 نفر از دانشجويان دانشکده بهداشت به روش نمونه گيري طبقه اي در سال تحصيلي 94-1393 انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه ي استاندارد مدلSERVQUAL که به سه بخش، قسمت اول: مشخصات فردي، قسمت دوم: 28 سوالات جهت سنجش سطح ادراک و قسمت سوم: 28 سوال جهت سنجش سطح انتظار در ابعاد پنج گانه کيفيت خدمات آموزشي با مقياس 7 درجه اي طيف ليکرت ارائه شد. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 و آماره هاي توصيفي (فراواني و درصد، ميانگين و انحراف معيار) و آزمون هاي تي زوجي و همبستگي در سطح معناداري 05/0 انجام شد. نتايج: در هر پنج بعد کيفيت خدمات، شکاف منفي وجود دارد. بيشترين ميانگين شکاف در بعد تضمين (26/1± 14/2-) و بعد از آن به ترتيب در ابعاد پاسخگويي (48/1± 99/1-)، فيزيکي (41/1± 72/1-) و همدلي (28/1± 64/1-) مشاهده گرديد و کمترين ميانگين شکاف مربوط به بعد اطمينان (11/1 ± 38/1-) بود و در تمام ابعاد خدمات بين واقعيت ها و انتظارات تفاوت معني داري مشاهده گرديد (001/0 > p). در نهايت شکاف کلي کيفيت خدمات برابر با 13/1± 74/1-به دست آمد. نتيجه گيري: سطح انتظار دانشجويان فراتر از درک آنها از وضعيت موجود است و در هيچ کدام از ابعاد خدمات آموزشي، به ويژه بعد تضمين، انتظارات آنها برآورده نشده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جعفری نژاد، م.، و ابراهیمی پور، ح.، و لعل منفرد، ا.، و جمالی بهنام، ف.، و امینی، ا. (1395). کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد: مدل سروکوال. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد, 11(3 ), 247-259. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=359999Vancouver : کپی

جعفری نژاد مجید، ابراهیمی پور حسین، لعل منفرد الهه، جمالی بهنام فریده، امینی امین رضا. کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد: مدل سروکوال. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد. 1395 [cited 2022January20];11(3 ):247-259. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=359999IEEE : کپی

جعفری نژاد، م.، ابراهیمی پور، ح.، لعل منفرد، ا.، جمالی بهنام، ف.، امینی، ا.، 1395. کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد: مدل سروکوال. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد, [online] 11(3 ), pp.247-259. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=359999. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 199 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی