3 SID.ir | تاثير آموزش جنسي بر رضايتمندي جنسي زنان متاهل شهر بجنورد
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش جنسي بر رضايتمندي جنسي زنان متاهل شهر بجنورد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: رضايتمندي جنسي موقعيتي است که همسران از يک رابطه سالم، مناسب و بهنجار جنسي بهره مند هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش جنسي بر رضايتمندي جنسي زنان متاهل شهر بجنورد انجام شد. مواد و روشها: پژوهش حاضر مداخله اي نيمه تجربي از نوع پيش آزمون-پس آزمون و پيگيري با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش مشتمل بر کليه زنان متاهلي بودند که به مرکز همياران سلامت روان شهر بجنورد در نيمه اول سال 1394 مراجعه نموده اند. از ميان متقاضيان حضور در جلسات، 30 زن که کمترين نمرات را در پرسشنامه رضايت جنسي کسب کرده بودند، به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب و با تخصيص تصادفي در گروه هاي آزمايش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه رضايت جنسي بود. پس از اخذ پيش آزمون از هر دو گروه، جلسات آموزش جنسي در 6 جلسه دو ساعته به شيوه گروهي براي گروه آزمايش اجرا شد اما گروه کنترل مداخله اي دريافت نکردند. دو ماه پس از اتمام جلسات، هر دو گروه در يک جلسه پيگيري نيز شرکت کردند. داده هاي پژوهش با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و تحليل کوواريانس تک متغيره در نرم افزار SPPSS18 تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: ميزان رضايتمندي جنسي زنان گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل افزايش معناداري پيدا کرد (93/101 = F و 01/0 >P) و اثر آموزش پس از دو ماه پيگيري همچنان پايدار بود. نتيجه گيري: آموزش جنسي با ارتقا رضايتمندي جنسي مي تواند نقش موثري در بهبود روابط جنسي متعادل و سلامت خانواده داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 137
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی