نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  17 , شماره  67 ; از صفحه 71 تا صفحه 108 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل عوامل اقتصادي-اجتماعي مؤثر بر فقر و نابرابري حوزه سلامت طي سالهاي 1394-1390

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 
مقدمه: سلامت از حقوق اصلي و تبعيض ناپذير هر انساني به شمار ميرود و بهعنوان يک عامل مهم در حوزه اجتماعي-اقتصادي مطرح ميباشد از حوزه سلامت ميتوان بهعنوان نقطه شروعي براي تحول در حوزه اجتماعي و دستيابي به هدف والايي مانند عدالت بهره برد. تأثيرمکانيزم فقر و نابرابري در حوزه سلامت به گونهاي است که نابرابريهاي اقتصادي با ايجاد شيب اجتماعي سبب نابرابري دردسترسي به خدمات بهداشتي ودرماني ميشوند از اين رو اهميت و ضرورت مطالعه عوامل مؤثر بر نابرابري در سلامت ازآنجا نشات ميگيرد که سلامت بهعنوان يک حق همگاني از آن ياد ميشود. از اين رو هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي که موجب نابرابري سلامت ميگردندو اينکه وضعيت فعلي هر يک ازمتغيرها در جامعه ايران چگونه است؟ ميپردازد. زيرا عدالت از مباني اساسي اخلاق در نظام سلامت محسوب ميشود و برقراري آن در سطح کلان جامعه در گرو اتخاذ سياستهاي مناسب از سوي سياستگذاران و متوليان سلامت است در اين ميان سياست هاي سلامت و نظام هاي دريافت و پرداخت تأثير بسيار مهمي بر کارايي نظام سلامت و کنترل مطلوب هزينهها دارد. عدالت در سلامت نشان دهنده آن است که تمامي افراد به خدمات بهداشتي و درماني دسترسي و بهره مند شوند و ناتواني در تامين هزينه هاي بهداشتي متاثر از متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي است که با بهبود آنها فقر و نابرابري در سلامت کاهش مييابد که در اين مطالعه به آن پرداخته شده است. روش: اين مطالعه از نوع مطالعه توصيفي-تحليلي و برحسب هدف از نوع کاربردي ميباشد. بهطوريکه علاوه بر تصويرسازي آنچه هست به تشريح و تبيين دلايل چگونه بودن و چرايي وضعيت مسئله و ابعاد آن پرداخته شده است. روششناسي تحقيق، کمي و روش آن تحيل ثانويه بوده است. براي تبيين و توجيه دلايل، از تکيهگاه استدلالي در ادبيات و مباحث نظري پژوهش استفاده شده است. گردآوري دادهها از طريق تحليل اسنادي صورت گرفته است از تحليل اسنادي در قالب مراجعه به مستندات منتشر شده مرکز آمار ايران، وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، بانک مرکزي، مرکز پژوهشهاي مجلس، جست و جوي کتب، مجلاتو مقالات و پژوهش هاي انجام گرفته در زمينه نابرابري و عدالت در سلامت وفقر استفاده شده است. يافتهها: براساس نتايج بهدست آمده ميان فقر مطلق، هزينه هاي کمرشکن سلامت، فقر ناشي از هزينه هاي کمرشکن سلامت، تورم، ضريب جيني، شهرنشيني و بيکاري بهعنوان متغيرهاي مستقل و عدالت در سلامت بهعنوان متغير وابسته رابطه معنادارومنفي وجود دارد بعبارتي با افزايش يک شاخص، مقدار شاخص ديگري کاهش مييابد. همچنين ميان آموزش، نرخ مشارکت اقتصادي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنين يافتهها نشان از آندارد که وضعيت اجتماعي-اقتصادي افراد و مولفههاي کلان اقتصادي سلامت افراد را تحت الشعاع خود قرار ميدهد. بحث: نتايج بهدست آمده حاکي از آن است که درحوزه سلامت، افزايش روزافزون هزينههاي نظامهاي سلامت ناشي از گسترش فنآوريهاي جديد و گرانقيمت سلامت، افزايش انتظارات جوامع از نظامهاي سلامت و رشد بيماريهاي مزمن هزينه هاي سلامت در سبد خانوار رشد قابل ملاحضه اييافته اند. برخي از مشکلات حوزه سلامت ساختاري و برخي از بخش هاي خارج از حوزه سلامت و سياستهاي کلان سلامت منشأ گرفتهاند لذا ارتقاء سلامت در افراد محروم و آسيب پذير از طريق برنامههاي متناسب براي اين اقشار از جوامع، کاهش شکاف بين گروههاي فقير و غني در جامعه و ايجاد شيب سلامتي مثبت براي تمام اقشار اجتماعي-اقتصادي بايد مورد توجه دولت قرار گيردوتوسعه و تعهد واقعي مسئولين به سلامت بهعنوان هدف اجتماعي و به حساب آوردن آن بهعنوان جزء مهم توسعه ميتواند از علل موفقيت در حوزه سلامت افراد و جامعه باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بااوش، م.، و شیانی، م.، و موسایی، م. (1396). تحلیل عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر فقر و نابرابری حوزه سلامت طی سالهای 1394-1390. رفاه اجتماعی, 17(67 ), 71-108. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=358944Vancouver : کپی

بااوش معصومه، شیانی ملیحه، موسایی میثم. تحلیل عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر فقر و نابرابری حوزه سلامت طی سالهای 1394-1390. رفاه اجتماعی. 1396 [cited 2022May17];17(67 ):71-108. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=358944IEEE : کپی

بااوش، م.، شیانی، م.، موسایی، م.، 1396. تحلیل عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر فقر و نابرابری حوزه سلامت طی سالهای 1394-1390. رفاه اجتماعی, [online] 17(67 ), pp.71-108. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=358944. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 573 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی