برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  14 , شماره  3 ; از صفحه 89 تا صفحه 106 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير کاربرد شبکه اجتماعي اينستاگرام در ارتقاي سواد محيط زيستي دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: رشد شبکه هاي اجتماعي باعث شده است تا کاربردهاي جديدي در امر آموزش شامل آموزش هاي رسمي، غير رسمي و ضمني (ديداري، شنيداري و نوشتاري) براي اين ابزار تعريف شود. هدف اين پژوهش، بررسي تاثير استفاده از اينستاگرام بر ارتقاي سواد محيط زيستي دانشجويان است. با توجه به اينکه سواد محيط زيستي داراي ابعاد و محدوده وسيعي است، در اين پژوهش، براي تحديد مساله به بررسي ابعاد اصلي سواد محيط زيستي، يعني آگاهي، نگرش و رفتار، بسنده شده است. اهميت اين پژوهش در آن است که سياست گزاران آموزش هاي محيط زيستي را با تاثير کاربرد اينستاگرام به عنوان يکي از شبکه هاي اجتماعي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش هاي محيط زيستي و ارتقاي سواد محيط زيستي دانشجويان به عنوان قشر تاثيرگذار جامعه آشنا ساخته و مي تواند مبنايي براي مطالعات آتي براي انجام پژوهش هاي مشابه در مورد بررسي تاثير ساير شبکه هاي اجتماعي و نيز رسانه هاي مختلف و استفاده از نتايج آنها براي بهينه سازي برنامه ريزي هاي آتي در اين زمينه باشد.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده ها، نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است. نمونه مورد بررسي شامل 40 نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور استان مرکزي بود که به روش نمونه در دسترس انتخاب و به طور تصادفي در قالب دو گروه کنترل و آزمون گروه بندي شدند. ابتدا از هر دو گروه پيش آزمون گرفته شد. سپس آموزش هاي لازم بر اساس توصيه هاي برنامه محيط زيست سازمان ملل (2015) و لحاظ شرايط و فرهنگ بومي کشور در قالب پست هاي تصويري در صفحه ايجاد شده در شبکه اجتماعي اينستاگرام به همراه توضيحات نوشتاري در دوره زماني 14 آذر تا 14 اسفند 1394 ارائه شد. بعد از 3 ماه، به منظور سنجش تاثير آموزش هاي محيط زيستي ارائه شده از طريق اينستاگرام از دانشجويان، پس آزمون گرفته شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي و با استفاده از نرم افزار
SPSS16 صورت گرفت.
نتايج و بحث: بر اساس نتايج آزمون تحليل کوواريانس با توجه به اينکه سطح معنا داري مربوط به آزمون در هر سه متغير آگاهي، نگرش و رفتار محيط زيستي برابر 0.001 و کمتر از 0.05 بوده است، نتيجه گرفته شد که تفاوت معنا داري در بين هر سه متغير در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون وجود دارد که نشان دهنده تاثير آموزش محيط زيست با کاربرد شبکه اجتماعي اينستاگرام بر هر سه بعد و ارتقاي سواد محيط زيستي دانشجويان بوده است. مقايسه ميانگين دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون نشان داد که ميانگين متغير در مرحله پس آزمون نسبت به پيش آزمون در هر سه متغير، بالاتر بوده است. نتايج آزمون تعقيبي شفه نيز بيانگر بالاتر بودن ميانگين گروه اينستاگرام نسبت به کنترل در هر سه متغير بود. اندازه اثر آموزش از طريق اينستاگرام براي هر يک از ابعاد آگاهي، نگرش و رفتار محيط زيستي گروه آزمايش به ترتيب برابر 0.474، 0.660 و 0.391 بود.
نتيجه گيري: آموزش محيط زيست از طريق اينستاگرام داراي تاثير مثبت و معنادار بر هر سه بعد سواد محيط زيستي دانشجويان بوده است. به ترتيب در حدود 48، 66 و 40 درصد واريانس آگاهي، نگرش و رفتار محيط زيستي گروه آزمايش اختصاصا توسط اعمال شيوه آموزشي (آموزش هاي محيط زيستي اينستاگرامي) قابل تبيين است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی