برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  4 , شماره  14 ; از صفحه 69 تا صفحه 81 .
 
عنوان مقاله: 

تبيين الگوي ارتباطي هوش هيجاني، هوش اجتماعي و هوش شناختي مديران تربيت بدني دانشگاه هاي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر تبيين الگوي ارتباطي بين هوش هيجاني، هوش اجتماعي و هوش شناختي مديران تربيت بدني دانشگاه هاي ايران بود. جامعه آماري تحقيق مديران تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي کشور به تعداد 90 نفر بود که همه آنها به طور کل شمار براي نمونه تحقيق انتخاب شدند. به منظور دستيابي به اهداف تحقيق از سه پرسشنامه هوش هيجاني شرينگ، هوش شناختي ريون و هوش اجتماعي سيلورا استفاده شد. روايي هر سه پرسشنامه به تاييد ده تن از متخصصان رسيد و پايايي آنها در يک مطالعه مقدماتي با 30 آزمودني و با آلفاي کرونباخ به ترتيب 0.89، 0.91 و 0.90 محاسبه شد. براي تحليل داده ها از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي مانند کولموگروف -اسميرنوف، تي استودنت تک نمونه اي و معادلات ساختاري با کمک نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. يافته ها نشان داد بين هوش هيجاني و هوش شناختي مديران تربيت بدني دانشگاه ها رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. بين هوش هيجاني و هوش اجتماعي مديران تربيت بدني دانشگاه ها ارتباط معناداري وجود دارد. بين هوش شناختي و هوش اجتماعي مديران تربيت بدني دانشگاه ها ارتباط معناداري وجود دارد. همچنين بين هوش هيجاني و هوش اجتماعي با هوش شناختي مديران تربيت بدني دانشگاه ها رابطه معناداري مشاهده شد و مدل ارتباطي آنها از برازش مطلوبي برخوردار است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 167
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی