برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ي اثر دريافت پروبيوتيک از مسير دهان با مسير کلوآک (تنقيه) بر ريخت شناسي روده ي باريک و عملکرد بلدرچين هاي ژاپني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 
در اين پژوهش، اثر مسيرهاي مختلف دريافت پروبيوتيک بر عملکرد و ريخت شناسي روده باريک بلدرچين ژاپني بررسي شد. تعداد 144 قطعه جوجه يک روزه بلدرچين ژاپني پس از خروج از تخم به سه گروه آزمايشي تقسيم شدند و به روش هاي مختلف، پروبيوتيک به دستگاه گوارش آنها وارد شد. گروه هاي آزمايشي: الف) شاهد (پروبيوتيک دريافت ننمود)، ب) گاواژ دهاني (پروبيوتيک را به صورت مصرف اجباري به روش تخليه به درون چينه دان دريافت نمود)، پ) کلوآکي (پروبيوتيک را به صورت مصرف اجباري به روش تخليه به درون کلوآک دريافت نمود). در پايان روز 35 پس از توزين تمامي پرنده ها، تعداد سه پرنده از هر تکرار (12 قطعه بلدرچين براي هر گروه آزمايشي) به روش جابجايي مهره گردن کشته شدند و نمونه گيري از روده باريک آنها انجام شد. بيشترين وزن بدن، افزايش وزن و مصرف خوراک در گروه گاواژ دهاني مشاهده شد که با گروه شاهد تفاوت معني دار داشت (05/0P <)، اما با گروه کلوآکي تفاوت معني داري نشان نداد. ضريب تبديل غذايي در بين گروه هاي آزمايشي تفاوت معني داري نداشت. آناليز داده ها نشان داد که مسيرهاي مختلف ورود پروبيوتيک به دستگاه گوارش، تفاوت معني داري در طول دوازدهه ايجاد نکردند، اما ورود پروبيوتيک از مسير کلوآک باعث افزايش طول ايليوم شد (05/0P <). ارتفاع پرز و عمق کريپت ناحيه دوازدهه در گروه دهاني بيشتر از شاهد بود (05/0P <)، اما نسبت به گروه کلوآکي افزايش معني داري نداشت. در ايليوم، گروه کلوآکي پرزهاي بلندتري نسبت به گروه گاواژ دهاني و شاهد داشت (05/0P <). عمق کريپت دوازدهه در گروه گاواژ دهاني بيشتر از گروه شاهد بود (05/0P <)، اما نسبت به گروه کلوآکي افزايش معني داري نداشت. عمق کريپت هاي ايليوم در بلدرچين هاي گروه کلوآکي بيشتر از گروه شاهد بود
(05/0P <)، هرچند که افزايش اندکي نسبت به گروه گاواژ دهاني داشت. در هر دو گروه تيمار شده با پروبيوتيک، سلول هاي گابلت توليدکننده موسين اسيدي و گابلت هاي توليدکننده موسين خنثي در هر دو بخش روده باريک، بيشتر از گروه شاهد بودند (05/0P <). بر اساس نتايج اين تحقيق مسير ورود پروبيوتيک بر محل تاثيرگذاري آن در روده و ريخت شناسي روده موثر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سیفی، ک.، و کریمی ترشیزی، م.، و رحیمی، ش.، و تیموری یانسری، ا. (1394). مقایسه ی اثر دریافت پروبیوتیک از مسیر دهان با مسیر کلوآک (تنقیه) بر ریخت شناسی روده ی باریک و عملکرد بلدرچین های ژاپنی. پژوهش های تولیدات دامی, 6(12 ), 42-48. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=356822Vancouver : کپی

سیفی کاظم، کریمی ترشیزی محمدامیر، رحیمی شعبان، تیموری یانسری اسداله. مقایسه ی اثر دریافت پروبیوتیک از مسیر دهان با مسیر کلوآک (تنقیه) بر ریخت شناسی روده ی باریک و عملکرد بلدرچین های ژاپنی. پژوهش های تولیدات دامی. 1394 [cited 2021September17];6(12 ):42-48. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=356822IEEE : کپی

سیفی، ک.، کریمی ترشیزی، م.، رحیمی، ش.، تیموری یانسری، ا.، 1394. مقایسه ی اثر دریافت پروبیوتیک از مسیر دهان با مسیر کلوآک (تنقیه) بر ریخت شناسی روده ی باریک و عملکرد بلدرچین های ژاپنی. پژوهش های تولیدات دامی, [online] 6(12 ), pp.42-48. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=356822. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی