برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  7 , شماره  26 ; از صفحه 115 تا صفحه 122 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش زيستي و غربال گري مولکولي آنزيم پکتيناز در باکتري هاي نمک دوست جداشده از درياچه هاي نمکي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: پکتيناز يا آنزيم هاي پکتينولاتيکي، کمپلکس آنزيمي شامل سه آنزيم پکتين متيل استراز (EC.3.1.1.11)، پکتين لياز (EC.4.2.2.2) و پلي گالاکتوروناز (EC.3.2.1.15) هستند که باعث تجزيه پکتين موجود در ديواره سلول هاي گياهي مي شوند. اين آنزيم ها مصرف هاي صنعتي بسياري دارند که تعدادي از آنها در شرايط حاد از نظر دما، اسيديته و غظت نمک فعال هستند. در پژوهش حاضر، به بررسي و شناسايي باکتري هايي پرداخته شد که آنزيم پکتيناز را در شرايط حاد غلظت نمک توليد مي کنند و سپس ژن مولد اين آنزيم در باکتري ها بررسي و شناسايي شد.
مواد و روش ها: سويه هاي جمع آوري شده از درياچه هاي اروميه، گميشان و اينچه برون روي محيط حاوي پيش ماده پکتين کشت داده شدند و سويه هاي مثبت با معرف يديد/يديدپتاسيم و با توجه به هاله هاي شفاف ايجادشده انتخاب شدند و سنجش کمي فعاليت آنزيم روي هر سه آنزيم مجموعه پکتينازي به روش اسپکتروفوتومتري انجام شد.براي غربال مولکولي ژن پکتيناز، پرايمرهاي مربوطه طراحي شدند و ژن مدنظر تکثير شد.
نتايج: از بين 130 سويه بررسي شده، 17 سويه براي اين آنزيم مثبت بودند که 10 سويه از درياچه گميشان (59 درصد)، 6 سويه از درياچه اينچه برون (35 درصد) و 1 سويه از درياچه اروميه (6 درصد) جداسازي شده بود. با توجه به قطر هاله فعاليت آنزيم در آزمون کيفي، ميزان فعاليت هر سه آنزيم پکتينازي در سويه R2S25 از درياچه اينچه برون اندازه گيري و منحني رشد ترسيم شد. در بررسي مولکولي، تمام سويه ها حاوي قطعه ژني مدنظر بودند.
بحث و نتيجه گيري: بررسي هاي کمي نشان دادند در سويه R2S25، توليد و فعاليت آنزيم هاي پکتينازي هم زمان با افزايش رشد سويه منتخب در فاز لگاريتمي انجام مي شود. بررسي هاي مولکولي، حضور ژن اين آنزيم را در جنس هاي مارتللا، آئروموکروبيوم، پلنوکوکوس، مارينوباکتر، ويرجيباسيلوس، کوکوريا و ميکروکوکوس تاييد مي کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 180
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی