برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  11 , شماره  3 (پیاپی 20) ; از صفحه 46 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت بوعلي سيناي قزوين نسبت به بيماري ديابت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قزوین، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ديابت يک بيماري پيچيده متابوليکي است که علاوه بر استعداد ذاتي، شرايط محيطي مانند شيوه زندگي، وزن، تنش الگوي غذايي و آگاهي افراد در مورد اين بيماري، نقش تعيين کننده اي در بروز آن دارد. مطالعه حاضر با هدف تعيين آگاهي، نگرش و عملکرد بيماران ديابتي نسبت به بيماري ديابت انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي – تحليلي، بر روي 212 نفر از بيماران ديابتي مراجعه کننده به درمانگاه تخصصي غدد مرکز آموزشي درماني بوعلي سيناي شهر قزوين انجام شد. اطلاعات به کمک مصاحبه و پرسشنامه جمع آوري شد و براي تحليل آن از آزمون آماري Chi-square، آناليز واريانس، آزمون t و ضريب همبستگي استفاده شد. P<0.05 به عنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميزان آگاهي 85.3% از بيماران ضعيف، 14.2% متوسط و 0.5% خوب بود. از نظر نگرش نسبت به بيماري ديابت، 9.7% ضعيف، 61.7% متوسط و 28.6% خوب بودند. عملکرد بيماران به ترتيب 33.3% ضعيف، 64.2% متوسط و 2.5% خوب بود؛ همچنين بين آگاهي و نگرش بيماران (P<0.0001) و بين آگاهي و عملکرد آنها (P<0.01) رابطه معني داري وجود داشت و با افزايش ميزان آگاهي افراد، نگرش و عملکرد آنها بهتر مي شد.
نتيجه گيري: با افزايش ميزان آگاهي مبتلايان به ديابت، نگرش و عملکرد آنان نسبت به بيماري بهتر مي شود که اين خود در پيشگيري از عوارض بيماري و نيز کنترل بيماري اهميت دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 246
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی