برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مدل يابي ساختاري عوامل تبيين کننده سرمايه اجتماعي معلمان (مطالعه تجربي معلمان شهرستان بيرجند)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقاله حاضر روند شکل گيري سرمايه اجتماعي معلمان و شناخت عوامل موثر بر آن را تبيين مي کند. با توجه به اهميت سرمايه اجتماعي در روند تعليم و تربيت و شکل گيري آن در مدارس، سرمايه اجتماعي معلمان بر اساس مفاهيم بنيادي «بورديو» بررسي شده است. حجم نمونه شامل 480 نفر از معلمان شهرستان بيرجند است که به روش نمونه گيري طبقه اي متناسب و تصادفي ساده انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه است و براي تعيين پايايي گويه ها از ضريب آلفاي کرونباخ و براي سنجش اعتبار پرسشنامه از روش تحليل عاملي تاييدي و اعتبار محتوايي استفاده شده است. آزمون فرضيه هاي پژوهش از طريق آزمون هاي آماري مناسب در سطح تحليل هاي دومتغيره و آزمون معادلات ساختاري با به کارگيري نرم افزارهاي اس پي اس اس و اموس انجام شده است. بر اساس يافته هاي توصيفي، موقعيت اجتماعي معلمان با توجه به حجم سرمايه اجتماعي آن ها در سطح متوسط رو به پايين قرار دارد. آزمون معادلات ساختاري نشان مي دهد که مسيرهاي علي ترسيم شده، 31 درصد از واريانس سرمايه اجتماعي معلمان را تبيين مي کند. مسير اول نشان مي دهد که خاستگاه اجتماعي- اقتصادي معلمان با تاثير بر سرمايه اقتصادي آن ها و تاثير مجزاي اين دو متغير بر سرمايه فرهنگي، در نهايت موجب افزايش سرمايه اجتماعي معلمان مي شود و در مسير دوم خاستگاه اجتماعي- اقتصادي و سرمايه اقتصادي معلمان به افزايش سرمايه نمادين آن ها منجر مي شود که افزايش سرمايه اجتماعي معلمان را در پي دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 87
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی