نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 3 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

طراحي پرسشنامه ارزيابي جو ايمني و عملكرد ايمني با توجه به دانش و انگيزش ايمني در صنعت سيمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشکده سلامت، ایمنی و محی طزیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: از آنجا كه ارتقاي فرهنگ ايمني نقشي اساسي در پيشگيري از بروز حوادث در صنايع دارد، ارزيابي جو ايمني و عملكرد ايمني مي تواند به ارتقاي فرهنگ ايمني در صنايع كمك كند. هدف اين تحقيق، تعيين روايي و پايايي پرسشنامه ارزيابي جو ايمني و عملكرد ايمني در صنعت سيمان مي باشد.روش بررسي: مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفي–پيمايشي و از نوع كاربردي است. در اين راستا، پرسشنامه اي مبني بر مطالعات پيشين شامل 5 سازه، 9 بعد و 41 سوال با ابعاد جو ايمني (شامل تعهد مديريت به ايمني، حمايت اجتماعي، ايمني محيط كار، آمادگي اضطراري در محل كار)، فشار توليد، دانش ايمني، انگيزه ايمني و عملكرد ايمني (شامل مشاركت ايمني و رعايت ايمني) طراحي گرديد و توسط 230 نفر از كاركنان صنعت سيمان آبيك نسبت به تكميل آن اقدام نمودند. داده هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزارSPSS و LISREL مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: ارزيابي پايايي پرسشنامه حاكي از قابل قبول بودن آن بود. ضريب آلفاي كرونباخ در مطالعه برابر 0.86 و نتايج آزمون كفايت نمونه 0.861تعيين گرديد. به طور كلي ساختار عاملي به دست آمده توسط روش تحليل تاييدي مورد آزمون و تاييد قرار گرفت. نتايج نشان داد كه دانش ايمني و انگيزش ايمني بر رفتار ايمن كارگران تاثير گذارند. تعهد مديريت ايمني نيز به طور قابل توجهي به حمايت اجتماعي و فشار توليد مرتبط بود اين در حالي است كه فشار توليد به عنوان يك عامل كليدي و مهم اثرات مستقيم و قابل توجهي بر انگيزه ايمني، دانش ايمني، مشاركت ايمني و رعايت ايمني داشت.نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه كارايي پرسشنامه اعتباربخشي شده جو ايمني و عملكرد ايمني با توجه به دانش و انگيزش ايمني در صنعت سيمان مناسب بوده و اين پرسشنامه پنج بعدي مي تواند در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ ايمني در اين گونه صنايع مورداستفاده قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مواجی، م.، و برقعی پور، ه.، و منظمی تهرانی، غ. (1397). طراحی پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی و عملکرد ایمنی با توجه به دانش و انگیزش ایمنی در صنعت سیمان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 6(1 ), 3-12. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349857Vancouver : کپی

مواجی مائده، برقعی پور هستی، منظمی تهرانی غزاله. طراحی پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی و عملکرد ایمنی با توجه به دانش و انگیزش ایمنی در صنعت سیمان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 1397 [cited 2022May27];6(1 ):3-12. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349857IEEE : کپی

مواجی، م.، برقعی پور، ه.، منظمی تهرانی، غ.، 1397. طراحی پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی و عملکرد ایمنی با توجه به دانش و انگیزش ایمنی در صنعت سیمان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [online] 6(1 ), pp.3-12. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349857. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 531 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی