برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 3 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

طراحي پرسشنامه ارزيابي جو ايمني و عملكرد ايمني با توجه به دانش و انگيزش ايمني در صنعت سيمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشکده سلامت، ایمنی و محی طزیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: از آنجا كه ارتقاي فرهنگ ايمني نقشي اساسي در پيشگيري از بروز حوادث در صنايع دارد، ارزيابي جو ايمني و عملكرد ايمني مي تواند به ارتقاي فرهنگ ايمني در صنايع كمك كند. هدف اين تحقيق، تعيين روايي و پايايي پرسشنامه ارزيابي جو ايمني و عملكرد ايمني در صنعت سيمان مي باشد.
روش بررسي: مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفي–پيمايشي و از نوع كاربردي است. در اين راستا، پرسشنامه اي مبني بر مطالعات پيشين شامل 5 سازه، 9 بعد و 41 سوال با ابعاد جو ايمني (شامل تعهد مديريت به ايمني، حمايت اجتماعي، ايمني محيط كار، آمادگي اضطراري در محل كار)، فشار توليد، دانش ايمني، انگيزه ايمني و عملكرد ايمني (شامل مشاركت ايمني و رعايت ايمني) طراحي گرديد و توسط 230 نفر از كاركنان صنعت سيمان آبيك نسبت به تكميل آن اقدام نمودند. داده هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزارSPSS و LISREL مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ارزيابي پايايي پرسشنامه حاكي از قابل قبول بودن آن بود. ضريب آلفاي كرونباخ در مطالعه برابر 0.86 و نتايج آزمون كفايت نمونه 0.861تعيين گرديد. به طور كلي ساختار عاملي به دست آمده توسط روش تحليل تاييدي مورد آزمون و تاييد قرار گرفت. نتايج نشان داد كه دانش ايمني و انگيزش ايمني بر رفتار ايمن كارگران تاثير گذارند. تعهد مديريت ايمني نيز به طور قابل توجهي به حمايت اجتماعي و فشار توليد مرتبط بود اين در حالي است كه فشار توليد به عنوان يك عامل كليدي و مهم اثرات مستقيم و قابل توجهي بر انگيزه ايمني، دانش ايمني، مشاركت ايمني و رعايت ايمني داشت.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه كارايي پرسشنامه اعتباربخشي شده جو ايمني و عملكرد ايمني با توجه به دانش و انگيزش ايمني در صنعت سيمان مناسب بوده و اين پرسشنامه پنج بعدي مي تواند در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ ايمني در اين گونه صنايع مورداستفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 338
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی