6 SID.ir | شيوع سوءرفتار با کودک و عوامل جمعيت شناختي مرتبط با آن در خانواده هاي شهر کرج
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

شيوع سوءرفتار با کودک و عوامل جمعيت شناختي مرتبط با آن در خانواده هاي شهر کرج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سوء رفتار با کودک از مخرب ترين انواع آسيب هايي است که در دهه هاي اخير از افزايش قابل توجهي برخوردار بوده است و پيشگيري از آن ضروري مي باشد. پژوهش حاضر با هدف تعيين شيوع سوء رفتار با کودک و عوامل جمعيت شناختي مرتبط با آن در خانواده هاي شهر کرج انجام شد.
روش و مواد: مطالعه حاضر از نوع توصيفي-مقطعي بود. جامعه آماري آن شامل 2178 خانواده شهر کرج در سال 1396 بودند که با روش نمونه گيري تصادفي ساده 800 خانواده انتخاب شدند، و پرسشنامه هاي متغيرهاي جمعيت شناختي و پرسشنامه ناسازگاري والد/کودک را تکميل نمودند. داده هاي به دست آمده با نرم افزار آماري21-
SPSS و روش هاي آمار توصيفي، مجذور کاي دو و رگرسيون لجستيک تحليل شد. سطح معناداري 0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين (انحراف معيار) سن به ترتيب در مادران، (2.4) 33.6 و در پدران، (2.1) 38.2 سال و کودکان به ترتيب در دختران، (1.2) 10.2 و در پسران، (2.2) 11.6 سال بود. ميزان شيوع سوء رفتار در خانواده هاي مورد مطالعه، 211 (26.4%) نفر و اين ميزان در پسران بيشتر از دختران بود (
P<0.01). شايع ترين سوء رفتارها به ترتيب عبارت بودند از بدرفتاري هاي عاطفي با 94 (44.5%) نفر، غفلت 61 (28.9%) نفر و بدرفتاري هاي فيزيکي با 56 (26.5%) نفر بين همه عوامل جمعيت شناختي، به جز مقطع تحصيلي کودکان رابطه معناداري با شيوع سوء رفتار در خانواده وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: مطالعه نشان داد که سوء رفتار با کودکان در خانواده ها شايع است. لذا ضرورت پايش کودکان، تدوين قوانين حمايت از کودکان و طرح و اجراي برنامه هاي آموزشي و پيشگري ميتواند در کاهش کودک آزاري مفيد باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی