برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

همبستگي سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي در پرستاران زن شاغل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: سبک هاي دلبستگي يکي از عوامل مهم و تاثيرگذار بر رضايت زناشويي مي باشد، به همين منظور پژوهش حاضر با هدف تعيين همبستگي سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي در پرستاران زن شاغل انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصيفي- همبستگي بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه پرستاران زن شاغل در بيمارستان هاي دانشگاهي شهر خرم آباد در سال 1394 بود و با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي تعداد 150 نفر انتخاب شدند. جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه دلبستگي بزرگسال و رضايت زناشويي اينريچ استفاده شد. داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار و آمار استنباطي شامل ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه در نرم افزار
SPSS نسخه 20 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين رضايت زناشويي با دلبستگي ايمن (
r=0.38، P=0.001) همبستگي مثبت و با دلبستگي اجتنابي (r=-0.25، P=0.001) همبستگي منفي دارد، اما بين رضايت زناشويي با سبک دلبستگي دوسوگرا (r=-0.063، P=0.378) همبستگي وجود ندارد. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نيز نشان داد که سبک هاي دلبستگي حدود 40 درصد از تغييرات واريانس مربوط به رضايت زناشويي را تبيين مي کند، به طوري که سبک هاي دلبستگي ايمن با بتاي 0.322 و اجتنابي با بتاي -0.132 در پيش بيني نتايج موثر هستند.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه رضايت زناشويي از طريق سبک هاي دلبستگي قابل تبيين است؛ لذا به نظر مي رسد نتايج اين پژوهش تلويحات مهمي در زمينه تببين سبک هاي دلبستگي پرستاران به منظور بهبود رضايت زناشويي آنان به همراه دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 210
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی