7 SID.ir | بررسي همبستگي وسواس- بي اختياري، تکانشگري، سلامت معنوي و عزت نفس با خودارضايي جنسي در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال 1395
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي همبستگي وسواس- بي اختياري، تکانشگري، سلامت معنوي و عزت نفس با خودارضايي جنسي در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: خودارضايي جنسي يکي از انحرافات جنسي است که نسبت به انحرافات ديگر شيوع بيشتري دارد و باعث مشکلات رواني و جسماني زيادي مي شود. در شرايطي که فرد براي انجام خودارضايي احساس اجبار مي کند، نوعي خودارضايي وسواس گونه است. پژوهش حاضر با هدف تعيين همبستگي وسواس بي اختياري، تکانشگري، سلامت معنوي و عزت نفس با خودارضايي جنسي در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال 1395 انجام شد.
مواد و روش ها: در اين پژوهش که از نوع توصيفي است، تعداد 285 نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. از 5 پرسش نامه وسواس بي اختياري، تکانشگري، سلامت معنوي، عزت نفس و پرسش نامه محقق ساخته خودارضايي جنسي به عنوان ابزار جمع آوري داده ها استفاده شد. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي
Pearson و تحليل رگرسيون خطي چندگانه تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که بين وسواس بي اختياري (
r=0.39) و تکانشگري (0.23=r) با خودارضايي جنسي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد (0.001>p). همچنين، بين سلامت معنوي (0.39-=r) و عزت نفس (0.25-=r) با خودارضايي جنسي رابطه منفي و معناداري مشاهده شد (0.001>P). ضرايب تحليل رگرسيون براي ترکيب خطي متغيرهاي وسواس بي اختياري، تکانشگري، سلامت معنوي و عزت نفس با خودارضايي جنسي در سطح کمتر از 0.001 معني دار بود. نتايج نشان داد که سلامت معنوي (0.31-=b) و وسواس بي اختياري (0.30=b) بيشترين اهميت را در تبيين واريانس خودارضايي جنسي داشته اند (R2=%27) (P<0.001).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد وسواس بي اختياري، تکانشگري، سلامت معنوي و عزت نفس با خودارضايي جنسي دانشجويان همبستگي دارد. بنابراين، توصيه مي شود درمانگران و مشاوران جهت درمان و کاهش خودارضايي جنسي افراد، توجه به اين مولفه ها را در دستور کار خود قرار دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 366
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی