برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه رضايت شغلي پرستاران و کيفيت عملکرد آنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی شرق کشور، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: کاهش رضايت شغلي پرستاران موجب عدم انجام صحيح عملکرد پرستاران و در نهايت به اهداف سازمان (بيمارستان ها) مي شود.
هدف: تعيين رابطه رضايت شغلي پرستاران و کيفيت عملکرد آنان در بيمارستان هاي شهر بيرجند در سال (1391) بوده است.
مواد و روش ها: مطالعه توصيفي- تحليلي بر روي (100) پرستار شاغل انجام شد. براي بررسي کيفيت عملکرد پرستاران از پرسشنامه داراي 7 حيطه) مسووليت پذيري و پاسخگويي، تداوم و تبحر، کاربرد دانش مهارت و چگونگي قضاوت، اخلاقيات حرفه اي، ارتباطات و مشارکت حرفه اي، مديريت و رهبري، کيفيت مراقبت، خودکنترلي و ارزيابي عملکرد) استفاده شدکه پايايي آن با روش باز آزمايي (0.86) بود. اين پرسشنامه توسط (31) سرپرستار براي پرستاران تکميل شده است. همچنين از پرسشنامه رضايت شغلي پرستاران داراي (35) سوال در (8) حيطه (رضايت از شرايط کار، امنيت شغلي، رضايت از حقوق و مزايا، ارتباط با همکاران، نظارت و سرپرستي، شيوه ها و سياست هاي مديريت، موقعيت شغلي و ارتباط شغلي با زندگي شخصي) استفاده شد که ضريب آلفاي کرونباخ آن برابر با (0.88) بود. داده ها با استفاده ازروش هاي آماري توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمون ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن و آناليز واريانس يک طرفه) توسط نرم افزار SPSS و يرايش 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: (75%) پرستاران به ميزان متوسطي رضايت شغلي داشتند و (60%) آنها از ديدگاه سرپرستاران نمره ارزشيابي خوبي در کيفيت عملکرد کسب نمودند. ضريب همبستگي نشان داد که رابطه مثبت و معني داري بين رضايت شغلي و کيفيت عملکرد پرستاران برقرار است (0.03=P). بين رضايت شغلي با عملکرد پرستاران و مولفه هاي مسووليت پذيري، تداوم در تبحر، کاربرد دانش و مهارت، اخلاقيات حرفه اي و کيفيت مراقبت رابطه مثبت و معني داري وجود داشت.
نتيجه گيري: به مديران پرستاري پيشنهاد مي شود که براي ارتقاء عملکرد پرستاري به جنبه هاي ديگر آن از جمله ارتباطات و مشارکت حرفه اي، مديريت و رهبري، خودکنترلي و ارزيابي عملکرد و ارايه بازخورد به پرستاران توجه بيشتري کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صفوی، م.، و عبدالهی، س.، و سلمانی مود، م.، و رحیمی، ح.، و نصیری زاده، م. (1396). بررسی رابطه رضایت شغلی پرستاران و کیفیت عملکرد آنان. مدیریت پرستاری, 6(1-2 ), 64-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=346615Vancouver : کپی

صفوی محبوبه، عبدالهی سیدمهدی، سلمانی مود مریم، رحیمی حسین، نصیری زاده منیژه. بررسی رابطه رضایت شغلی پرستاران و کیفیت عملکرد آنان. مدیریت پرستاری. 1396 [cited 2021October22];6(1-2 ):64-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=346615IEEE : کپی

صفوی، م.، عبدالهی، س.، سلمانی مود، م.، رحیمی، ح.، نصیری زاده، م.، 1396. بررسی رابطه رضایت شغلی پرستاران و کیفیت عملکرد آنان. مدیریت پرستاری, [online] 6(1-2 ), pp.64-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=346615. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 363 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی