برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1396 , دوره  12 , شماره  5 ; از صفحه 61 تا صفحه 70 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني فرسودگي شغلي پرستاران بر اساس رضايت شغلي، ويژگيهاي شخصيتي و بهزيستي روانشناختي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: فرسودگي شغلي يکي از عوامل موثر در کاهش کارايي، از دست رفتن نيروي انساني و ايجاد عوارض جسماني و رواني پرستاران است. پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين فرسودگي شغلي با رضايت شغلي، ويژگي هاي شخصيتي و بهزيستي روانشناختي در پرستاران انجام شد.
روش کار: اين مطالعه يک پژوهش کاربردي از نوع همبستگي بود. نمونه اي به حجم 240 نفر از پرستاران شهرستان لاهيجان به روش نمونه گيري تصادفي منظم انتخاب شدند. جهت گردآوري داده ها، از پرسشنامه هاي فرسودگي شغلي Maslach & Jackson، پرسشنامه شخصيتي پنج عاملي NEO، پرسشنامه سلامت عمومي و پرسشنامه رضايت شغلي استفاده شد. آزمون روايي همگرا براي آنها به ترتيب (0.73، 0.68، 0.75 و0.74 ) و ضريب آلفاي کرونباخ براي پايايي نيز به ترتيب (0.89، 0.93، 0.85 و 0.93) بوده است. در نهايت، داده ها با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون چند گانه در نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که رضايت شغلي پيش بيني کننده فرسودگي شغلي مي باشد، (0.24=b، 0.002<P)، همچنين تحليل همبستگي نشان داد که بين بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي رابطه وجود دارد (0.05>P)، بين متغير رضايت شغلي با فرسودگي شغلي رابطه وجود دارد (0.05>P)، اما بين متغير فرسودگي شغلي با ويژگي هاي شخصيت رابطه وجود ندارد (0.19>P).
نتيجه گيري: بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت که بهزيستي روانشناختي مي تواند فرسودگي شغلي را افزايش دهد، اما ويژگي هاي شخصيتي و ابعاد مختلف شخصيت نتوانسته است فرسودگي شغلي را پيش بيني نمايد. همچنين با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر، مي توان نتيجه گرفت که با تدارک ديدن آموزش و تمرين هاي مربوط به ارتقاء بهزيستي روانشناختي و نيز راهکارهاي افزايش رضايت شغلي در پرستاران، سطح فرسودگي شغلي پرستاران را کاهش داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 186
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی