3 SID.ir | ارتباط خودکارآمدي با موفقيت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط خودکارآمدي با موفقيت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: باورهاي خودکارآمدي تحصيلي احساس توانايي فردي براي يادگيري محتوا و انجام تکاليفي است که به او داده مي شود. خودکارآمدي علاوه بر اينکه به عنوان عامل تاثيرگذار در موفقيت تحصيلي، با ايجاد محيطي مطلوب موفقيت نظام آموزشي را در پي دارد، در دانشجويان علوم پزشکي مي تواند پيش بيني کننده نقش آينده شان در سلامت جامعه باشد. هدف از اين مطالعه تعيين ارتباط خودکارآمدي و موفقيت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران، کشف و بررسي متغيرهاي موثر بر خودکارآمدي، همچنين اثبات خودکارآمدي به عنوان عامل تاثير گذار بر موفقيت تحصيلي مي باشد.
روش کار: مطالعه حاضر مطالعه اي توصيفي- تحليلي و مقطعي است. 301 دانشجو از طريق روش نمونه گيري خوشه اي در طول سال تحصيلي 1394-1393 انتخاب شدند. از آنها خواسته شد تا پرسشنامه هاي استاندارد دموگرافيک و مقياس 17 ماده اي خودکارآمدي عمومي شرر و همکاران (
GSE) را تکميل کنند. معدل به عنوان معيار موفقيت تحصيلي دانشجويان در نظر گرفته شد. داده ها با کمک نرم افزار SPSS 16 آناليز شد. داده ها با استفاده از آمار توصيفي (فراواني، ميانگين و انحراف معيار) و آزمون آماري تحليلي (آزمون t، ANOVA و ضريب همبستگي پيرسون) بيان شد.
يافته ها: متوسط نمره خودکارآمدي (8) 61 بود. 90 درصد دانشجويان داراي خودکارآمدي قوي بودند. متوسط نمره موفقيت تحصيلي (
1.68) 17.47 بود. 56 درصد دانشجويان موفق بودند. بين خودکارآمدي و مقطع تحصيلي، ناراحتي روحي (0.05>P)، علاقه به رشته و رضايت از يادگيري (0.001>P) ارتباط معني داري مشاهده شد. بين خودکارآمدي و موفقيت تحصيلي ارتباط معني داري وجود نداشت. (0.05?P). موفقيت تحصيلي در زنان و مردان به طورمعني داري متفاوت بود (0.05>P).
نتيجه گيري: شناسايي استعدادها و علايق، مشاوره تحصيلي در هنگام انتخاب رشته تحصيلي، فعال کردن مراکز مشاوره و راهنمايي تحصيلي، همچنين پژوهش درباره ارتباط بين انگيزه و موفقيت تحصيلي پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 167
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی