برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر بخشي آموزش مادر بر کاهش اختلال نارسايي توجه- بيش فعالي در کودک و افسردگي مادر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: روش آموزش والدين به دليل ويژگي هاي منحصربفرد خود در ميان روش هاي درماني، يک وجه مکمل مداخله هاي روان درماني است که در آن به والدين و ديگر مراقبان، فنون مقابله با مشکلات رفتاري کودکان آموزش داده مي شود. اين پژوهش با هدف بررسي اثربخشي درمان شناختي-رفتاري توام با مديريت رفتار مادر بر افسردگي مادران و نارسايي توجه-بيش فعالي کودکان 10-7 سال انجام شده است.روش کار: اين مطالعه از نوع آزمايشي، طرح پيش آزمون- پس آزمون- پي گيري با گروه کنترل است که در مدارس ابتدايي شهرستان بهبهان و در سال 1393 انجام شده است. جامعه آماري شامل مادران افسرده کودکان 10-7 سال مبتلا به اختلال نارسايي توجه -بيش فعالي بود. شرکت کنندگان پژوهش 24 نفر از مادران مبتلا به افسردگي مي باشند که از بين 320 نفر از مادران دانش آموزان انتخاب شدند، که کودکان آنان اختلال نارسايي توجه- بيش فعالي داشتند. اين نمونه با روش تصادفي ساده انتخاب و در دو گروه آزمايش و کنترل گمارده شدند. ابزارهاي پژوهش شامل مصاحبه تشخيصي، پرسشنامه افسردگي بک و پرسشنامه کانرز والد بود که روايي و پايايي آن ها تاييد شد. گروه آزمايش 18 جلسه مداخله گروهي دريافت کردند. توصيف داده ها توسط ميانگين و انحراف معيار و تجزيه وتحليل داده ها از طريق تحليل کوواريانس چندمتغيري با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.يافته ها: تحليل داده ها در سطح معني داري 0.05>P انجام شد. نتايج تحليل کوواريانس در پس آزمون نشان داد، ميانگين نمره افسردگي مادران در گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل کاهش يافته (81.27=F، P<0.001)، اما ميانگين نمره ها در اختلال نارسايي توجه-بيش فعالي کودکان کاهش معني داري نيافت (0.821=F، P=0.357)،. ميانگين نمره هاي افسردگي و اختلال نارسايي توجه –بيش فعالي در مرحله پي گيري در گروه آزمايش، در مقايسه با گروه کنترل، کاهش معني دار نشان داد (به ترتيب 27.87=F، P<0.001، F=10.32، P<0.004).نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش مبني بر اثر درمان شناختي- رفتاري توام با مديريت رفتار مادر بر کاهش افسردگي مادر و علائم نارسايي توجه-بيش فعالي کودکان، پيشنهاد مي شود برنامه هاي آموزشي و درماني با تاکيد بيشتر بر چگونگي ارتباط مادر و کودک براي مادران با کودکان دبستاني استفاده گردد تا از بروز بسياري از مشکلات رفتاري، درماني و تحصيلي در کودکان پيشگيري نموده و باعث سلامت مادر و کودک شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بخشی سورشجانی، ل. (1397). بررسی اثر بخشی آموزش مادر بر کاهش اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی در کودک و افسردگی مادر. پژوهش پرستاری, 13(2 ), 25-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345264Vancouver : کپی

بخشی سورشجانی لیلا. بررسی اثر بخشی آموزش مادر بر کاهش اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی در کودک و افسردگی مادر. پژوهش پرستاری. 1397 [cited 2021December07];13(2 ):25-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345264IEEE : کپی

بخشی سورشجانی، ل.، 1397. بررسی اثر بخشی آموزش مادر بر کاهش اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی در کودک و افسردگی مادر. پژوهش پرستاری, [online] 13(2 ), pp.25-32. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345264. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 169 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی