برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارائه مدل ساختاري ويژگي هاي شخصيتي کارآفريني در پرستاران بر اساس منابع قدرت مديران و نقش ميانجي ادراک از عدالت سازماني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: امروزه، سازمان ها با فرصت ها و تهديدهايي مواجه هستند که رويارويي با آنها نيازمند راه حل هاي کارآفرينانه است، وجود کارآفريني و انسان هاي کارآفرين در سازمان موجب ايجاد بستر موفقيت و بقا سازمان مي شود. هدف: مطالعه حاضر جهت ارائه مدل ساختاري ويژگي هاي شخصيتي کارآفريني در پرستاران بر اساس منابع قدرت مديران و نقش ميانجي اداراک از عدالت سازماني در بيمارستان هاي شهرستان مياندوآب است که در سال (1396) انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به لحاظ هدف يک تحقيق کاربردي و به لحاظ گردآوري و تجزيه و تحليل داده ها از نوع تحقيقات توصيفي همبستگي است. نمونه مورد نياز بر اساس جدول مورگان برابر با (152) نفر با روش تصادفي- طبقه اي نسبتي از جامعه آماري انتخاب گرديد. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه هاي استاندارد منابع قدرت هينکين وشرايخيم (1989)، ويژگي هاي شخصيتي کارآفريني (مرکزدارهام) و عدالت سازماني نيهوف و مورمن (1993) بود. پايائي پرسشنامه ها بعد از محاسبه آلفاي کرونباخ مورد تاييد قرار گرفت. ضريب آلفا براي همه مولفه ها بيشتر از (0.70) بود. جهت تجزيه و تحليل داده ها از مدل سازي معادلات ساختاري به روش حداکثر مربعات جزئي استفاده شد. يافته ها: نتايج حاصل از مدل ساختاري نشان مي دهد که منابع قدرت مديران با ويژگي هاي شخصيتي کارآفريني در پرستاران (b=0.259، Sig=0.004) و ادراک از عدالت سازماني آنها (b=0.521، Sig=0.001) رابطه مثبت و معني دار دارد. با توجه به تاييد رابطه اداراک از عدالت سازماني پرستاران با ويژگي هاي شخصيتي کارآفريني در آنها (b=0.558، Sig=0.000)، نقش ميانجي اداراک از عدالت سازماني در اين پژوهش تاييد شد. نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، مديران و مسوولين بخش هاي مختلف مي توانند با استفاده درست از منابع قدرت خويش و رعايت عدالت در خصوص پرستاران موجب بروز و تقويت ويژگي هاي شخصيتي کارآفريني در پرستاران شده و به تبع آن موفقيت آنها را تضمين نمايند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محبوب خواه، ف.، و بیگ زاده، ی. (1396). ارائه مدل ساختاری ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در پرستاران بر اساس منابع قدرت مدیران و نقش میانجی ادراک از عدالت سازمانی. مدیریت پرستاری, 6(3-4 ), 17-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=344948Vancouver : کپی

محبوب خواه فرهاد، بیگ زاده یوسف. ارائه مدل ساختاری ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در پرستاران بر اساس منابع قدرت مدیران و نقش میانجی ادراک از عدالت سازمانی. مدیریت پرستاری. 1396 [cited 2022January22];6(3-4 ):17-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=344948IEEE : کپی

محبوب خواه، ف.، بیگ زاده، ی.، 1396. ارائه مدل ساختاری ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در پرستاران بر اساس منابع قدرت مدیران و نقش میانجی ادراک از عدالت سازمانی. مدیریت پرستاری, [online] 6(3-4 ), pp.17-27. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=344948. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 177 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی