برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر گرايش دانش آموزان به ونداليسم (مورد مطالعه: دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کاشان
 
چکیده: 

اين مطالعه با هدف بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر گرايش دانش آموزان به ونداليسم انجام شده است. نوع پيمايش و ابزار مورداستفاده در جمع آوري داده ها در پژوهش حاضر، پرسشنامهي محقق ساخته مي باشد. جامعه ي آماري، دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر تهران و حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران 384 نفر مي باشد که با روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي و تصادفي انتخاب شدهاند. چارچوب نظري پژوهش حاضر را نظريات ناکامي منزلتي کوهن، فرهنگ طبقه ي پايين ميلر، بي هنجاري آنومي، همنشيني افتراقي ساترلند ، نظريه آنومي و ساختار خانواده و جامعه پذيري تشکيل داده اند. به منظور سنجش روايي پرسشنامه از روش روايي صوري و تکنيک تحليل عاملي استفاده شده است و به منظور بررسي پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و Lisrel صورت گرفت و به منظور بررسي عوامل موثر بر گرايش دانش آموزان به ونداليسم از آزمون همبستگي پيرسون و مدلسازي معادلات ساختاري استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که متغيرهاي احساس محروميت نسبي ، احساس بي هنجاري و همنشيني با همسالان بزهکار رابطه معکوس و معناداري با گرايش دانش آموزان به ونداليسم دارد و متغيرهاي پايگاه اقتصادي – اجتماعي و جامعه پذيري رابطه مستقيم و معناداري با گرايش دانش آموزان به ونداليسم دارد. همچنين نتايج حاصل از مدلسازي معادلات ساختاري نشان داد که 24 درصد از تعييرات گرايش دانش آموزان به ونداليسم توسط مجموع متغيرهاي مستقل تبيين مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی