برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 67 تا صفحه 76 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گيلان در سال 1394

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: دانشگاه ها از سازمان هاي مهم آموزشي- پژوهشي و خدمات اجتماعي در هر جامعه محسوب شده و هدف آن ها پرورش سرمايه انساني متخصص براي رفع نيازمندي هاي جامعه مي باشد، در اين بين کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه ها، از دغدغه هاي بسيار مهم به شمار مي رود و با توجه به نقش دانشگاه هاي علوم پزشکي در آموزش دانشجويان که نقش اساسي در ارتقاي سلامت جامعه دارند، پژوهش حاضر بر آن شد تا کيفيت خدمات آموزشي در دانشگاه علوم پزشکي گيلان را تبيين نمايد.
روش ها: اين پژوهش مقطعي از نوع توصيفي-تحليلي با استفاده از نمونه گيري تصادفي ساده بر روي 250 نفر از دانشجويان رشته هاي مختلف علوم پزشکي گيلان شامل: پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي، پرستاري، مامايي و پيراپزشکي به اجرا در آمد. ابزار جمع آوري داده ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافيک و پرسشنامه کيفيت خدمات آموزشي بود که روايي آن به طريق روايي محتوي و صوري و پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ با ميزان (
0.09) تاييد شد. داده ها پس از جمع آوري با استفاده از آمار توصيفي و آزمون هاي آماري t وابسته و با بهره گيري از نرم افزار spss تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميانگين نمره وضعيت موجود از نظر دانشجويان
1.24 ± 2.47 است که با ميانگين وضعيت مطلوب 0.41±9.12 فاصله دارد. آزمون آماري t نشان داد که در کليه ابعاد کيفيت خدمات آموزشي بين وضعيت موجود و مطلوب تفاوت معني دار وجود دارد (ميانگين تفاوت 0.47±6.34) و همچنين انتظارات دانشجويان از وضع موجود بالاتر بود (0.01>p). بيشترين ميزان فاصله مربوط به بعد خدمات اطمينان بخش با ميانگين 0.24±7.35- و کم ترين فاصله مربوط به بعد خدمات جذاب و روحيه بخش 0.32±5.72 بود.
نتيجه گيري: نتايج بيانگر آن بود که دانشجويان رشته هاي مختلف علوم پزشکي از کيفيت آموزش هاي ارائه شده رضايت بسيار کمي دارند به عبارتي ديگر انتظار دانشجويان از خدمات آموزشي بسيار بيشتر از آن چيزي است که وجود دارد و فاصله زيادي بين کيفيت خدمات آموزشي در وضعيت موجود نسبت به وضعيت مطلوب مشاهده شد، لذا توصيه مي گردد براي ارتقاي کيفيت خدمات آموزشي بايد برنامه ريزي دقيق در تمام ابعاد صورت گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی