برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 47 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

مهارت هاي ارتباطي دانشجويان پرستاري با بيماران در دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: مهارت هاي ارتباطي به عنوان يک بخش مهم و ضروري در ارائه خدمات پرستاري شناخته شده است و ارتباطات غيرموثر به عنوان يک مانع قدرتمند در مراقبت سلامت محسوب مي شود. هدف از مطالعه حاضر تعيين وضعيت مهارت هاي ارتباطي دانشجويان پرستاري با بيماران بود.
روش ها: اين پژوهش توصيفي - مقطعي در ميان 200 نفر از دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در سال 1393 به روش نمونه گيري در دسترس انجام گرفت. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه استاندارد شامل دو بخش جمعيت شناختي و گويه هاي خودارزشيابي مهارت هاي برقراري ارتباط دانشجو با بيمار بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار
آماري SPSS و با بهره گيري از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار تحليلي (مربع کاي، و همبستگي پيرسون) در سطح معني داري 0.05 انجام گرفت.
يافته ها: 54 درصد از دانشجويان دختر،
13.1 درصد متاهل و 79.4 درصد بومي استان کرمانشاه بودند. 85.1 درصد از شرکت کنندگان از نظر مهارت هاي ارتباطي ضعيف و 14.9 درصد متوسط بودند. نتايج نشان داد که بين مهارت هاي ارتباطي با جنسيت (0.002>P)، وضعيت تاهل (0.024>P) و سال تحصيلي دانشجويان (0.001>P) ارتباط معني داري وجود دارد و ميانگين نمرات مهارت هاي ارتباطي در دانشجويان دختر از پسر بيشتر بود. نتايج نشان داد که به ترتيب 50.3، 37.6، 41.2، 34.7، 51.5 و 41.7 درصد دانشجويان از حداکثر نمره قابل اکتساب براي حيطه هاي شروع آگاهانه، مهارت هاي کلامي و غيرکلامي ارتباط، هماهنگي بيروني و دروني، احترام به مددجو، پذيرش غيرمشروط مددجو و نمره کلي پرسشنامه مهارت هاي ارتباطي را دريافت کردند.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي مطالعه حاضر وضعيت مهارت هاي ارتباطي در ميان دانشجويان نامطلوب بود و بيشترين ضعف مهارت هاي ارتباطي در حيطه هاي مهارت هاي کلامي و غيرکلامي ارتباط و هم چنين احترام به مددجو بود، که اين ضعف مي تواند مانع از برقراري ارتباط موثر با بيماران شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 312
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی