برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 48 تا صفحه 55 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير دو روش آموزش الکترونيک و سنتي بر اصل اول آموزش در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي گيلان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اتاق عمل و هوشبری، دانشکده پیراپزشکی لنگرود، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، لنگرود، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: در دهه گذشته فناوري به سرعت رشد کرده و استفاده از اين فناوري ها با سرعت فزاينده اي وارد حيطه آموزش عالي شده است. در ايران در طي سال هاي اخير مطالعات و تحقيقات گسترده اي در زمينه هاي مختلف آموزش الکترونيک انجام شده اما کم تر به موضوع ارزشيابي آموزش الکترونيکي و برنامه هاي آن توجه شده است. اين مطالعه با هدف تعيين نظر دانشجويان درمورد استفاده از اصل اول آموزش در دو روش آموزش الکترونيک و سنتي انجام شد.
روش ها: اين مطالعه به صورت يک مطالعه نيمه تجربي در سال 1395 انجام شد. جامعه مورد بررسي شامل کليه دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاري ترم سوم دانشکده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشکي گيلان بودند که واحد درسي پرستاري بزرگسالان را اخذ کرده بودند. روش نمونه گيري مطالعه سرشماري و تعداد نمونه ها 41 نفر بود. براي بررسي اصل اول آموزش (توصيف، کاربرد، وظايف، فعال سازي و يکپارچگي) ابزار بررسي کيفيت يادگيري و آموزش (
Teaching & Learning Quality) مورد استفاده قرار گرفت. براي مقايسه اجزاء اصل اول آموزش از آزمون هاي t جفتي و ويلکاکسون استفاده شد. تجزيه تحليل هاي آماري با استفاده از نرم افزار آماري spss انجام شد.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار نمره کل اصل اول آموزش در گروه آموزش سنتي
0.24±3.70 و در گروه آموزش الکترونيک 0.25±3.49 بود که از نظر آماري با استفاده از آزمون t جفتي، معني دار بود (0.001=p). ميانگين و انحراف معيار اصل توصيف در گروه آموزش الکترونيک 0.29±3.49 و در گروه آموزش سنتي 0.40±3.69، اصل کاربرد در گروه آموزش الکترونيک 0.52±3.31 و در گروه آموزش سنتي 0.59±3.76 و اصل فعال سازي در گروه آموزش الکترونيک 0.36±3.53 و در آموزش سنتي 0.34±3.70 بود که از نظر آماري با استفاده از آزمون ويلکاکسون، معني دار بود (0.05>p).
نتيجه گيري: روش آموزش سنتي نسبت به روش آموزش الکترونيک از نظر اجراي اصول اول آموزش روش مطلوب تري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

بدن آرا، آ.، و امامی سیگارودی، ع.، و کاظم نژادلیلی، ا.، و پورشیخیان، م. (1397). مقایسه تاثیر دو روش آموزش الکترونیک و سنتی بر اصل اول آموزش در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی, 10(1 ), 48-55. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320802Vancouver : کپی

بدن آرا آیدین، امامی سیگارودی عبدالحسین، کاظم نژادلیلی احسان، پورشیخیان مجید. مقایسه تاثیر دو روش آموزش الکترونیک و سنتی بر اصل اول آموزش در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. 1397 [cited 2021April10];10(1 ):48-55. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320802IEEE : کپی

بدن آرا، آ.، امامی سیگارودی، ع.، کاظم نژادلیلی، ا.، پورشیخیان، م.، 1397. مقایسه تاثیر دو روش آموزش الکترونیک و سنتی بر اصل اول آموزش در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی, [online] 10(1 ), pp.48-55. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320802>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 355 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی