برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  17 , شماره  59 ; از صفحه 121 تا صفحه 142 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير پروژه هاي آبخيزداري بر کيفيت زندگي در نواحي روستايي شهرستان بابل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير پروژه هاي آبخيزداري بر کيفيت زندگي در نواحي روستايي شهرستان بابل انجام گرفته است. جامعه آماري تحقيق را 5225 نفر از سرپرستان خانوار در 8 روستاي هدف پروژه هاي آبخيزداري در شهرستان بابل تشکيل دادند که از طريق فرمول کوکران 300 نفر به عنوان نمونه هاي اين تحقيق انتخاب گرديد. نمونه ها از طريق انتساب متناسب در بين سه گروه روستا با اقدامات پيشرفته، متوسط و ضعيف آبخيزداري انتخاب شدند. نمونه گيري درون روستاها به شيوه تصادفي ساده بود. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بود که روايي صوري و محتوايي آن بر اساس نظر کارشناسان محلي و اساتيد دانشگاهي تاييد شد و پايايي آن از طريق محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ براي سازه هاي مختلف تحقيق بين 0.68 تا 0.96 مورد تاييد قرار گرفت. نتايج آزمون t تک نمونه اي نشان داد که در گروه روستاهاي با اقدامات آبخيزداري پيشرفته و متوسط سطح کيفيت زندگي کم تر از حد متوسط است. در حالي که در گروه روستاهاي با اقدامات آبخيزداري ضعيف سطح کيفيت زندگي بيش تر از حد متوسط است. مولفه هاي چهارگانه کيفيت زندگي از طريق آزمون F مستقل بين سه گروه روستاها مقايسه شد. نتايج نشان داد که وضعيت مولفه اقتصادي، فيزيکي- کالبدي و محيطي- حفاظتي در روستاهاي با اقدامات آبخيزداري ضعيف بهتر از دو گروه ديگر است. در حالي که نتايج ارزيابي مولفه اجتماعي نشان داد که وضعيت در روستاهاي با اقدامات آبخيزداري پيشرفته بهتر از دو گروه ديگر است. نتايج اين تحقيق بيانگر عدم تاثير اجراي پروژه هاي بزرگ آبخيزداري با تاثير بلندمدت بر کيفيت زندگي در نواحي روستايي است. به علاوه پروژه هاي کوچک بيولوژيکي که تاثير عيني و محسوسي بر فعاليت هاي معيشيتي دارند بيش تر بر سطح کيفيت زندگي روستاييان تاثير داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

عبداله زاده، غ.، و رنجبری شاره، س.، و علی رحیمی، ر. (1396). بررسی تاثیر پروژه های آبخیزداری بر کیفیت زندگی در نواحی روستایی شهرستان بابل. فضای جغرافیایی, 17(59 ), 121-142. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=319524Vancouver : کپی

عبداله زاده غلامحسین، رنجبری شاره سودابه، علی رحیمی رضا. بررسی تاثیر پروژه های آبخیزداری بر کیفیت زندگی در نواحی روستایی شهرستان بابل. فضای جغرافیایی. 1396 [cited 2021April18];17(59 ):121-142. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=319524IEEE : کپی

عبداله زاده، غ.، رنجبری شاره، س.، علی رحیمی، ر.، 1396. بررسی تاثیر پروژه های آبخیزداری بر کیفیت زندگی در نواحی روستایی شهرستان بابل. فضای جغرافیایی, [online] 17(59 ), pp.121-142. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=319524>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 89 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی