برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  26 , شماره  4 ; از صفحه 310 تا صفحه 322 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين مديريت دانش و اشتياق شغلي با سکوت سازماني کارکنان دانشگاه علوم پزشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سکوت سازماني نقش مهمي در موفقيت و شکست سازمان دارد و جو منفي را بر عليه ابراز ايده هاي جديد و تسهيم اطلاعات فراهم مي کند. از طرف ديگر امروزه اشتياق کارکنان به شغل خود و مديريت دانش موجود در ذهن اين کارکنان از عوامل موثر بر موففقيت و بقاي سازماني محسوب مي شوند که ضرورت مطالعه اين دو متغير را ايجاب مي کند. هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين مديريت دانش و اشتياق شغلي با سکوت سازماني کارکنان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل بود.
روش بررسي: جامعه آماري تحقيق شامل کليه کارکنان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل بود که با استفاده از روش نمونه گيري
در دسترس تعداد 130 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه مديريت دانش کنراد و نيومن (1999)، پرسشنامه اشتياق شغلي سالانوا و شوفلي (2001) و پرسشنامه سکوت سازماني ونداين (2003) استفاده شد. روايي محتوايي پرسشنامه ها مورد تاييد اساتيد صاحب نظر قرار گرفته و پايايي آنها به ترتيب 0.89، 0.79 و 0.76 به دست آمده است. براي تحليل داده ها از نرم افزار spss و از روش هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شد.
يافته ها: ميانگين مديريت دانش
58.86، ميانگين نمره اشتياق شغلي کارکنان 53.79 و ميانگين نمره سکوت سازماني کارکنان 45.09 بود. نتايج تحليل داده ها نشان داد بين متغير مديريت دانش با سکوت سازماني همبستگي منفي (R=-0.727) و بين متغير اشتياق شغلي با سکوت سازماني همبستگي منفي و معني دار (R=-0.688) وجود دارد.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که مديريت دانش و اشتياق شغلي کارکنان مي تواند سکوت سازماني در
دانشگاه را کاهش دهد. يعني مديران دانشگاه مي توانند با مديريت دانش موجود در ذهن کارکنان و همچنين فراهم کردن زمينه لازم براي افزايش اشتياق شغلي کارکنان نسبت به کاهش سکوت در دانشگاه نسبت به مسائل و مشکلات اقدام نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

کریمیان پور، غ.، و مرادی، م. (1396). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و اشتیاق شغلی با سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی. طب و تزکیه, 26(4 ), 310-322. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317904Vancouver : کپی

کریمیان پور غفار، مرادی مسعود. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و اشتیاق شغلی با سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی. طب و تزکیه. 1396 [cited 2021April19];26(4 ):310-322. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317904IEEE : کپی

کریمیان پور، غ.، مرادی، م.، 1396. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و اشتیاق شغلی با سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی. طب و تزکیه, [online] 26(4 ), pp.310-322. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317904. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 425 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی