برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 108 تا صفحه 134 .
 
عنوان مقاله: 

تبيين رابطه عدالت سازماني با رفتار شهروندي سازماني در دانشگاه علوم انتظامي امين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم انتظامى امین
 
چکیده: 

زمينه و هدف: عدالت به عنوان يک نياز اساسي براي زندگي جمعي انسان ها هميشه در طول تاريخ مطرح بوده است. تحقيقات مربوط به عدالت سازماني بيانگر آن است که، به طور بالقوه بسياري از متغيرهاي مربوط به رفتار شهروندي سازماني را عدالت سازماني تبيين مي کند و يکي از مهم ترين پيامدهاي عدالت سازماني که اخيرا مورد توجه قرار گرفته است، رفتار شهروندي سازماني و حيطه هاي مختلف آن مي باشد. لذا با توجه به اهميت موضوع در تمام سازمان ها، بررسي ادراک کارکنان از عدالت سازماني و رابطه آن با رفتار شهروندي آنان در سازمان پليس؛ هدف اصلي اين تحقيق را شکل داده و سعي گرديده تا با تعريف اين رفتارها و بررسي رابطه ابعاد عدالت سازماني با رفتار شهروندي، به ميزان حساسيت کارکنان به عدالت سازماني پرداخته شود.
روش: روش تحقيق پيمايشي است و نمونه آماري پژوهش حاضر از بين کليه کارکنان دانشگاه علوم انتظامي ناجا، به تعداد 260 نفر، با استفاده از روش هاي نمونه گيري طبقه اي و تصادفي انتخاب شده اند. جمع آوري داده ها از طريق ابزار پرسشنامه استاندارد (نيهوف و مورمن و ارگان) که داراي اعتبار مناسبي بوده و پايايي آن 0.79 محاسبه گرديد، صورت گرفته است. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري (پيرسون، فريدمن، کروسکال- واليس، کولموگروف اسميرنوف و...) مورد تجزيه تحليل قرار گرفته اند.
يافته ها: يافته ها نشان مي دهد که عدالت در دو بعد رويه اي و مراوده اي با ابعاد رفتار شهروندي سازماني رابطه مثبت و معني داري دارد، اما با بعد عدالت توزيعي رابطه مثبت و معناداري نداشته است.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد، ادراک کارکنان از ميزان رعايت عدالت در سازمان با رفتار شهروندي آنان رابطه داشته، لذا با توجه به روابط به دست آمده بين متغيرها پيشنهاد مي گردد؛ مديران سازمان حساسيت بيشتري نسبت به ادراک کارکنان از عدالت سازماني نشان دهند و سعي نمايند وضع موجود ادراک کارکنان از عدالت سازماني را مشخص کنند تا نقاط قوت و ضعف در اين زمينه مشخص گردد، سپس بر اساس اهداف و چشم اندازهاي سازمان برنامه اي جامع در راستاي بهبود رفتار شهروندي سازماني فراهم گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کاملی، م.، و عباس زاده، ی. (1393). تبیین رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین. پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی), 9(1 ), 108-134. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317647Vancouver : کپی

کاملی محمدجواد، عباس زاده یاسر. تبیین رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین. پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی). 1393 [cited 2021November29];9(1 ):108-134. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317647IEEE : کپی

کاملی، م.، عباس زاده، ی.، 1393. تبیین رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین. پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی), [online] 9(1 ), pp.108-134. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317647. 

 
بازدید یکساله 125 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی