5 SID.ir | ساخت و بررسي روايي و پايايي پرسشنامه خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

ساخت و بررسي روايي و پايايي پرسشنامه خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش، ساخت و بررسي روايي و پايايي پرسشنامه خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان بود که به روش توصيفي و از نوع تحليل عاملي انجام شد. جامعه آماري پژوهش، کليه دانش آموزان دبيرستاني خميني شهر بودند که به روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي تعداد 696 نفر (356 دختر و 340 پسر) از آنان انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان (محقق ساخته) و پرسشنامه خودکارآمدي تحصيلي جينکز و مورگان بود. داده ها به روش تحليل عاملي اکتشافي، روش مولفه هاي اصلي و چرخش واريماکس و آلفاي کرونباخ تحليل و سپس نرمال بودن توزيع داده ها در نمره کل و زيرمقياس ها مطالعه شد. نتايج تحليل عامل اکتشافي تعيين سه عامل بود که با عنوان خودکارآمدي مهارت هاي تحصيلي، خودکارآمدي عملکرد تحصيلي و خودکارآمدي آينده تحصيلي نام گذاري شدند که همگي داراي توزيع نرمال بودند. اين عوامل همگي از مقدار ويژه بالاتر از 1 برخوردار بودند. روايي همگراي خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان با استفاده از همبستگي با پرسشنامه خودکارآمدي تحصيلي مورگان و جينکز (p=0.001 r=0.73) و همچنين، بررسي تفاوت در دو جنس تاييد شده است و پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه 0.93، و براي خرده مقياس هاي عملکرد تحصيلي 0.89، مهارت هاي تحصيلي 0.84 و آينده تحصيلي 0.83 محاسبه شد. پرسشنامه 26 سوالي خودکارآمدي تحصيلي براي جامعه دانش آموزان مي تواند به عنوان ابزاري معتبر به منظور سنجش ميزان باور و اعتماد به توانايي هاي تحصيلي استفاده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 307
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی