برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

وضعيت فشار خون در جمعيت شهري سبزوار درسال 1382

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی سبزوار
 
چکیده: 

سابقه و هدف: آگاهي از مقادير طبيعي فشار خون در هر منطقه و چگونگي توزيع آن بر حسب سن و جنس مي تواند راهنماي مناسبي را براي تدوين برنامه هاي كنترل و پيشگيري از بيماري پرفشاري خون در اختيار برنامه ريزان قرار دهد. اين مطالعه در راستاي نيل به اين هدف، يعني بررسي وضعيت فشار خون در جمعيت شهري سبزوار صورت پذيرفته است.
مواد و روشها: طي يك مطالعه مقطعي تعداد 844 نفر از جمعيت تحت پوشش مراكز بهداشتي - درماني شهري سبزوار در گروه هاي سني مختلف و براساس روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب و فشار خون سيستولي و دياستولي آنها با روش استاندارد اندازه گيري فشار خون، با استفاده از فشار سنج ALPK2 و گوشي ليتمن تعيين گرديد.
يافته ها: براساس يافته هاي مطالعه 54 درصد واحدهاي مورد پژوهش زن و 46 درصد از آنها مرد وميانگين سني آنان 30.9±17.8 سال بود. از نظر وضعيت فشار خون، ميانگين فشار خون سيستولي بين 106.8±13.7 ميلي متر جيوه در گروه سني كمتر از پانزده سال، تا 144.6±23.8 ميلي متر جيوه درگروه سني بالاي 55 سال و ميانگين فشار خون دياستولي بين 68.1±11.8 ميلي متر جيوه در گروه سني كمتر از پانزده سال،تا 87.1±12.3 ميلي متر جيوه درگروه سني بالاي 55 سال متغير بود. براساس يافته هاي مذكور يك روند صعودي درميزان فشار خون سيستولي و دياستولي با افزايش سن وجود دارد. در اين مطالعه ديده شد كه ميزان شيوع پرفشاري سيستولي 21.5 درصد و ميزان شيوع پرفشاري دياستولي 25.8 درصد بوده و ميزان شيوع در زنان بيشتر از مردان است.
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه هيچ گونه تفاوت معني داري بين ميانگين فشار خون سيستولي و دياستولي در مردان و زنان وجود ندارد. ميزان بالاي شيوع ضرورت اجراي برنامه هاي مداخله اي مستمر در زمينه تغيير رفتارهاي فردي و شيوه زندگي را ايجاب مي كند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی