برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

رابطه اثربخشي رهبري و تمايل به ترک شغل کارکنان و نقش تعديلي عوامل فشارزاي شغلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم انتظامی امین
 
چکیده: 

هدف و زمينه: سازمان ها براي ارائه خدمات و کسب نتايج مطلوب، گريزي از حفظ و پرورش نيروي انساني ندارند، در اين راستا از آموزش به عنوان ابزار پيشرفت و توسعه وگذرگاهي براي انتقال تجارب و معلومات تخصصي براي اجراي صحيح وظايف و مسووليت ها ياد مي شود. ارزشيابي دوره هاي ضمن خدمت با هدف سنجش ميزان دستيابي سازمان به اهدف آموزشي به انجام مي رسد. هدف پژوهش حاضر، بررسي ارزشيابي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت در ارتقاي عملکرد شغلي کارکنان پليس مي باشد.
روش شناسي: روش پژوهش حاضر، توصيفي-پيمايشي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه کارکنان پليس فرماندهي انتظامي استان مرکزي که در دوره هاي آموزش ضمن خدمت شرکت نموده اند، مي باشد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که روايي آن توسط اساتيد دانشگاه و کارشناسان نيروي انتظامي مورد تاييد قرار گرفت. پايايي پرسشنامه با ضريب آلفاي کرونباخ 86. محاسبه شد که نشان دهنده مطلوبيت آن است. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون
t تک نمونه اي و نرم افزارspss19 استفاده شده است.
يافته ها: يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که کارکنان شرکت کننده در دوره ها واکنش مثبتي نسبت به ابعاد مختلف اهداف، روش و فضا دارند که مي توان گفت، دوره هاي برگزار شده در افزايش ميزان دانش شغلي و بهبود رفتار شغلي کارکنان پليس تاثير مطلوبي داشته است
.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که دوره هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان نقش مثبتي در ارتقاي عملکرد حرفه اي کارکنان و بهبود رفتار شغلي آنان داشته است. نتايج بيانگر آن است که آموزش هاي ضمن خدمت سبب افزايش رضايت کارکنان در ابعاد مختلفي چون محتوا، پشتيباني، ارزشيابي، فضا، روش و اهداف سازمان شده است. همچنين ديدگاه کارکنان پليس در خصوص سطح يادگيري مثبت و اثربخش بوده است که اين موارد مي تواند متاثر از عوامل مختلفي چون، بهره گيري از محتواهاي مناسب و مرتبط با شغل پليس، استفاده از سيستم ارزشيابي تعريف شده و ارائه بازخورد در حداقل زمان به کارکنان پليس باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 95
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی