برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل جامعه شناختي عوامل اثرگذار بر رفتارهاي ونداليستي (مطالعه موردي: در کلانشهر مشهد)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، ایران
 
چکیده: 

ونداليسم بيماري مدرن و نوظهوري است که تا نيم قرن اخير به مثابه معضلي اجتماعي مطرح نبوده است. اين پديده به مفهوم داشتن نوعي روحيه بيمارگونه به کار رفته که مبين تمايل به تخريب آگاهانه، ارادي و خودخواسته اموال، تاسيسات و متعلقات عمومي است. در اين مقاله، با ترکيبي از رويکردهاي جامعه شناختي و با استفاده از روش پيمايشي به تحليل مقايسه اي عوامل اجتماعي موثر بر بروز رفتارهاي ونداليستي بين گروه هاي وندال و غيروندال در کلانشهر مشهد پرداخته شده است. جامعه آماري با استفاده از فهرستي از وندال ها که از سازمان هاي متولي (شهرداري مشهد، اتوبوسراني) اخذ شده و با استفاده از تکنيک پرسشنامه مصاحبه اي براي حجم نمونه 100نفر با استفاده از نمونه گيري قضاوتي و هدفمند، با ضريب آلفاي کرونباخ در حدود 74 درصد، به دست آمده است. به کارگيري آماره هاي توصيفي و آزمون مقايسه اي (T) بين گروه هاي مورد مطالعه نشان دهنده اين است که بيشتر افراد وندال در مناطق پايين شهر زندگي مي کنند. همچنين، نتايج حاکي از آن است که از نظر ميزان، تعلق شهروندي، نابساماني خانوادگي و رضايت از خدمات شهري در بين شهروندان وندال و غيروندال تفاوت معناداري وجود دارد. اين تفاوت از نظر ميزان رفتارهاي ونداليستي در بعد گرايش به رفتار با اختلاف ميانگين کمي است، ولي در بعد شدت رفتار اختلاف ميانگين بالاست. بر اساس نتايج رگرسيون، مهم ترين عامل تاثيرگذار در بروز رفتارهاي ونداليستي متغير هاي مشارکت و تعلق شهروندي است که بيشترين ميزان بتا (0.75) را داشته است و بعد از آن، نابساماني خانوادگي (0.56) و خدمات شهري (0.55)، بيشترين تاثير را بر روي متغير وابسته رفتارهاي ونداليستي داشته است.يافته هاي تحليل مسير، بيانگر اين است که متغير مشارکت و تعلق شهروندي، نابساماني خانوادگي و خدمات شهري اثر مستقيم و متغيرهاي ناکامي اجتماعي و نابرابري اقتصادي و اجتماعي اثر غيرمستقيم را بر رفتار ونداليستي در بين پاسخگويان جامعه مورد مطالعه داشته است. همچنين، نتايج نشان مي دهد که معادله پيش بيني شدت گرايش به رفتارهاي ونداليستي مي تواند 71.6 درصد از واريانس متغير وابسته رفتار ونداليستي را تبيين کند. در نهايت، پيشنهادهايي براي اين تاثيرگذاري مطرح مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 100
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی