برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  10 , شماره  3 ; از صفحه 25 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير ماساژ پاها بر سطح هوشياري بيماران کمايي ضربه مغزي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه (ICU): يک مطالعه کارآزمايي باليني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

مقدمه: کما از نتايج اصلي صدمه مغزي است که مي تواند به واسطه صدمات تروماتيک يا غير تروماتيک عارض گردد. ماساژ پاها مي تواند در تغيير سطح هوشياري بيماران کمايي موثر باشد. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير ماساژ پاها بر سطح هوشياري بيماران کمايي ضربه مغزي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه (ICU) بيمارستان هاي منتخب شهر قزوين انجام شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع کارآزمايي باليني بوده که بر روي 40 بيمار کمايي بستري در بخش آي سي يو بيمارستان هاي شهيد رجايي و تامين اجتماعي شهر قزوين در سال 1393 انجام شد. بيماران با روش تخصيص تصادفي بلوکي در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند و سپس ماساژ هر دو پا به روش استروک (هر پا به مدت 5 دقيقه) براي 14 روز، روزانه يک نوبت انجام شده و سطح هوشياري با استفاده از مقياس کماي گلاسگو ثبت شد. جهت تجزيه وتحليل داده ها از آزمون آماري (مجذور کاي، تي مستقل، تي وابسته و آناليز واريانس با اندازه هاي تکرار شونده) استفاده شد.
نتايج: مطالعه، نشان مي دهد که بين ميانگين سطح هوشياري در گروه مداخله قبل از شروع ماساژ (
5.80±1.58) و بعد از انجام ماساژ (10.6±2.41) اختلاف آماري معني داري وجودداشت (P=0.001)، اما بين ميانگين سطح هوشياري در گروه کنترل قبل از مداخله (5.30±1.72) و پس از مداخله (6.94±3.03) طي 14روز اختلاف آماري معناداري وجود نداشت (P=0.06).
نتيجه گيري: ماساژ پاها مي تواند سبب افزايش سطح هوشياري بيماران کمايي ضربه مغزي شود و به عنوان روشي جهت افزايش سطح هوشياري بيماران کمايي پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 399
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی