برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه کارآفريني کشاورزي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: شهرستان سرباز)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
چکیده: 

کارآفريني روستايي يکي از راهکارهاي جديد در راستاي دست يابي به توسعه پايدار است و بخش کشاورزي از بخش هاي مهم اقتصاد روستا و زمينه ساز رشد و پيشرفت آن است. توسعه کشاورزي مبناي سرمايه گذاري، اشتغال و کاهش بيکاري است، بنابراين ضرورت دارد عوامل تاثيرگذار بر کارآفريني کشاورزي روستايي شناسايي گردد. هدف اصلي پژوهش حاضر، شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه کارآفريني کشاورزي از ديدگاه کشاورزان شهرستان سرباز مي باشد. اين تحقيق از حيث روش، توصيفي- پيمايشي و از لحاظ هدف کاربردي است. جامعه آماري پژوهش 550 نفر از کشاورزان شهرستان سرباز مي باشند که با استفاده از فرمول کوکران 225 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسش نامه به عنوان ابزار پژوهش، جهت جمع آوري داده ها مورد استفاده قرار گرفت که روايي آن توسط کارشناسان کشاورزي و پايايي آن با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ (0.783) تاييد شد.داده ها به کمک نرم افزار Spss23 تحليل گرديده است. بر اساس نتايج تحقيق پنج عامل اقتصادي، اجتماعي، محيطي، رفتاري و ترويجي در توسعه کارآفريني کشاورزي نقش داشته اند که عوامل اقتصادي با ميانگين رتبه اي 3.25 بيشترين تاثيرگذاري را بر کارآفريني کشاورزي داشته و پس از آن عوامل محيطي، اجتماعي، رفتاري و ترويجي به ترتيب بيشترين تاثير را بر کارآفريني کشاورزيگذاشته اند، بنابراين بايد بستري فراهم گردد که به دريافت تسهيلات مالي و اعتباري (حمايت مالي) کشاورزان براي کارآفريني کشاورزي، تسهيل هم افزايي شبکه اي و افزايش توان رقابت (فضاي آزاد بازار) کشاورزان کمک کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 217
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی