برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فرهنگ ايمني بيمار و عوامل تاثيرگذار بر آن از ديدگاه پرستاران مرکز آموزشي درماني امام رضا (ع) تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: در راستاي بهبود ايمني بيمار، کشورها بر آن هستند تا ايمني سيستم ها را پايش کنند و در اين مسير لازم است فرهنگ ايمني بيمار نيز بررسي و در بين کارکنان توسعه يابد. اين پژوهش باهدف تعيين وضعيت فرهنگ ايمني بيمار و عوامل تاثيرگذار بر آن در مرکز آموزشي درماني امام رضا (ع) در تبريز انجام گرفت.
مواد و روش کار: اين مطالعه از نوع توصيفي همبستگي بود. جامعه پژوهش پرستاران بخش هاي جراحي بودند که تعداد 101 پرستار به روش سرشماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري، پرسشنامه فرهنگ ايمني بيمار ( HSOPSC) و اطلاعات جمعيت شناختي پرستاران بود. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آزمون هاي آماري تي مستقل، ANOVA، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون خطي چند متغيره در نرم افزار آماري SPSS 22 استفاده شد.
يافته ها: در ابعاد فرهنگ ايمني بيمار، بيشترين ميانگين نمرات مربوط به ابعاد يادگيري سازماني-بهبود مداوم، حمايت مديريت بيمارستان از ايمني و ادراک کلي از فرهنگ ايمني و کم ترين ميانگين نمره مربوط به ابعاد کار تيمي مابين واحدهاي سازماني، امور مربوط به کارکنان و پاسخ غيرتنبيهي به خطاها بود. طبق نتايج آزمون همبستگي پيرسون، متغيرهاي سن (
p<.01) و سابقه کار ( p<.05) با فرهنگ ايمني بيمار رابطه مثبت معني داري داشت. در مدل رگرسيون تنها متغير سن تاثير معني داري بر فرهنگ ايمني بيمار داشت (CI %95=0.97-1.88, p=0.03، B=0.98).
بحث و نتيجه گيري: در راستاي رسالت اصلي بيمارستان ها که ارائه خدمات اثربخش و ايمن است، توجه به فرهنگ ايمني بيمار بايد در اولويت برنامه هاي مديريتي قرار گرفته و در راستاي افزايش اين فرهنگ، زمينه براي ارتقاي ايمني بيمار فراهم گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 243
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی