نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  24 , شماره  3 ; از صفحه 55 تا صفحه 70 .
 
عنوان مقاله: 

اثر سديم نيتروپروسايد بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيکي و بيوشيميايي گياه دارويي مرزه (Satureja khuzestanica) تحت رژيم هاي کم آبياري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: خشکي از مهمترين عوامل محدودکننده رشد گياهان در سرتاسر جهان و شايع ترين تنش محيطي است. امروزه کاربرد تنظيم کننده هاي رشد به منظور کاهش اثرات منفي ناشي از تنش هاي مختلف مطرح شده است. سديم نيتروپروسايد از جمله اين مواد مي باشد که موجب مقاومت گياه به تنش هاي محيطي زيستي (زنده) و غيرزيستي (غير زنده) مي شود. مرزه گياهي يکساله از خانواده نعناعيان مي باشد.بدليل خواص آنتي اکسيداني بالا و وجود ترکيبات پلي فنلي فراوان در اين گياه ارزشمند، آزمايشي با هدف بررسي اثر رژيم هاي آبياري و کاربرد سديم نيتروپروسايد (SNP) بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيکي و بيوشيميايي گياه دارويي مرزه انجام شد.مواد و روش ها: اين آزمايش در سال زراعي 95-94 با آرايش فاکتوريل بر پايه طرح بلوک هاي تصادفي، در سه تکرار به صورت گلداني انجام شد. تيمارهاي آزمايش در چهار سطح رژيم هاي آبياري شامل مقادير 40، 60، 80 و 100 درصد ظرفيت زراعي و سه سطح سديم نيتروپروسايد شامل صفر، 50 و 100 ميلي مولار لحاظ گرديد. صفات مورد ارزيابي عبارت از پرولين، محتواي نسبي آب برگ، درصد اسانس، فعاليت آنتي اکسيداني، فنل کل، کلروفيل a، b و کل بودند. پس از عمليات کاشت، برداشت و اندازه گيري عملکرد رشد، کلروفيل به روش آرنون، پرولين به روش بيتز، فنل کل به وسيله و روش فولين سيوکالتو و اسانس به کمک دستگاه کلونجر و روش تقطير با آب اندازه گيري شد.يافته ها: افزايش سطوح رژيم آبياري سبب کاهش معني دار کلروفيل a، b و کل گرديد. همچنين اثر رژيم آبياري در بالاترين سطح منجر به کاهش 18.8 درصدي محتواي نسبي آب برگ نسبت به شاهد گرديد. ميزان پرولين، درصد اسانس، فعاليت آنتي اکسيداني و فنل کل در اثر رژيم آبياري افزايش يافت و در کمترين مقدار آبياري در ظرفيت زراعي (40 درصد ظرفيت زراعي) با 1.41، 0.63، 20.07 و 0.02 درصد افزايش به ترتيب براي ميزان پرولين، درصد اسانس، فعاليت آنتي اکسيداني و فنل کل، به حداکثر خود رسيدند. تيمار SNP نيز بر تمامي صفات مورد بررسي اثر معني داري داشت و اين تاثير در 100 ميلي مولار به حداکثر خود رسيد. اثر متقابل رژيم آبياري و SNP به جز براي صفات وزن تازه و خشک گياه و فنل کل براي ساير صفات مورد بررسي معني دار بود. در شرايط رژيم آبياري، محلول پاشي با 100 ميلي مولار SNP موجب افزايش 1.23، 0.24 و 4.48 درصدي به ترتيب در صفات پرولين، درصد اسانس و فعاليت آنتي اکسيداني نسبت به عدم محلول پاشي گرديد.نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که اعمال رژيم هاي آبياري به طور معني داري ميزان کلروفيلa ،  bو کل و درصد محتواي آب نسبي برگ گياه را کاهش داد. در مقابل ميزان پرولين، درصد اسانس، فعاليت آنتي اکسيداني و فنل کل افزايش يافت. با اين حال تيمار سديم نيتروپروسايد از گياهان مرزه در برابر تنش خشکي محافظت کرد و باعث کاهش خسارات ناشي از تنش خشکي گرديد. به طور کلي نتايج اين مطالعه نشان داد مي توان اعمال سديم نيتروپروسايد را به صورت محلول پاشي جهت کاهش اثرات سوء رژيم هاي آبياري توصيه کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گرگینی شبانکاره، ح.، و خراسانی نژاد، س. (1396). اثر سدیم نیتروپروساید بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی مرزه (Satureja khuzestanica) تحت رژیم های کم آبیاری. پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 24(3 ), 55-70. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315465Vancouver : کپی

گرگینی شبانکاره حسین، خراسانی نژاد سارا. اثر سدیم نیتروپروساید بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی مرزه (Satureja khuzestanica) تحت رژیم های کم آبیاری. پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1396 [cited 2022August16];24(3 ):55-70. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315465IEEE : کپی

گرگینی شبانکاره، ح.، خراسانی نژاد، س.، 1396. اثر سدیم نیتروپروساید بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی مرزه (Satureja khuzestanica) تحت رژیم های کم آبیاری. پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 24(3 ), pp.55-70. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315465. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 356 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی