برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  24 , شماره  3 ; از صفحه 45 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

اثر دما، رطوبت و مدت دوره استراحت پياز بر رشد رويشي و زايشي گل مريم (.Polianthes tuberosa L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: شرايط انبارداري در دوره استراحت پياز ممکن است رشد رويشي و زايشي گياه را تحت تاثير قرار دهد. نتايج مطالعات گذشته نشان مي دهد که دماي بين 20 تا 25 درجه سانتي گراد در دوره هاي 4 تا 8 هفته اي شرايط مطلوبي براي انبارداري پياز گل مريم (Polianthes tuberosa L.) است، اما در خصوص ميزان رطوبت مناسب و اثر تعاملي آن با عوامل دما و مدت دوره استراحت پياز اطلاعات جامعي در دسترس نيست. براين اساس، هدف پژوهش حاضر به تعيين اثر عوامل دما، رطوبت و مدت دوره استراحت پياز بر رشد رويشي و زايشي گل مريم رقم دابل اختصاص يافت.
مواد و روش ها: طرح پژوهش از نوع فاکتوريل سه عاملي 3 دما (15، 20 و 25 درجه سانتي گراد)، 2 رطوبت (50 و 75 درصد) و 2 دوره استراحت (4 و 8 هفته) بود که در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 4 تکرار روي گل مريم رقم دابل در سال 1394 اجرا شد و شاخص هاي رشد رويشي و زايشي متشکل از زمان جوانه زني، زمان ظهور ساقه گل دهنده، زمان باز شدن اولين گلچه، زمان برداشت، درصد جوانه زني، تعداد برگ، تعداد، قطر و طول ساقه گل دهنده، تعداد گلچه، قطر اولين گلچه و طول گل آذين اندازه گيري شد. داده هاي حاصله با استفاده از تحليل واريانس عاملي و آزمون چند دامنه دانکن در سطح اطمينان 95 درصد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج پژوهش حاضر نشان داد که اثر اصلي دما بر تمامي شاخص هاي رشد رويشي و زايشي اعم از زمان جوانه زني، زمان ظهور ساقه گل دهنده، زمان باز شدن اولين گلچه، زمان برداشت، درصد جوانه زني، تعداد برگ، تعداد، قطر و طول ساقه گل دهنده، تعداد گلچه، قطر اولين گلچه و طول گل آذين از لحاظ آماري معنادار بود، اما اثر اصلي رطوبت تنها بر تعداد و قطر ساقه گل دهنده و اثر اصلي دوره استراحت بر زمان جوانه زني، درصد جوانه زني، تعداد برگ، تعداد، قطر و طول ساقه گل دهنده، قطر اولين گلچه و طول گل آذين از لحاظ آماري معني دار بود. همچنين، اثر متقابل دما، رطوبت و دوره استراحت بر تمامي شاخص هاي رشد رويشي و زايشي از لحاظ آماري معني دار بود.آزمون هاي تعقبي نشان داد که شاخص هاي رشد رويشي و زايشي در تيمار دماي 25 درجه سانتي گراد با رطوبت 75 درصد به مدت 4 و 8 هفته نسبت به ساير تيمارها در سطوح بهتري قرار دارند، اما تيمار 8 هفته شرايط کلي مطلوب تري در مقايسه با تيمار 4هفته ايجاد مي کند.
نتيجه گيري کلي: دماي 25 درجه سانتي گراد با رطوبت 75 درصد به مدت 8 هفته شرايط مطلوبي براي تسريع جوانه زني و گلدهي و افزايش رشد رويشي و زايشي ايجاد مي کند که براي انبارداري پياز گل مريم پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 168
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی