نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 51 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نشانه هاي حفاظت کننده شان و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلابه نارسايي قلبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان ولیعصر، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 
مقدمه: رفتارهاي مختلفي که بيماران در جهت حفظ و يا ارتقاء شان خود انجام مي دهند، در ايجاد حس ارزشمندي در آنان حائز اهميت مي باشد. پژوهش حاضر با هدف تعيين نشانه هاي حفاظت کننده شان و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلابه نارسايي قلبي صورت گرفته است.مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي- مقطعي بوده و جامعه مورد مطالعه آن بيماران مبتلا به نارسايي قلبي بستري در بخش قلب بيمارستان هاي حضرت رسول (ص)، امام حسين (ع) و شريعتي تهران در سال 1391 بودند. در اين پژوهش، نمونه گيري به صورت غيرتصادفي (مبتني بر هدف) بوده و تعداد 130 بيمار مبتلا به نارسايي قلبي از ميان جامعه پژوهش انتخاب گرديدند. پس از اخذ رضايت کتبي از نمونه ها، پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک و همچنين پرسشنامه نشانه هاي حفاظت کننده شان (DCRQ)، بر اساس گفته هاي بيمار تکميل گرديد. تجزيه و تحليل آماري با استفاده از آزمون هاي آماري پيرسون، آناليز واريانس يک طرفه و تي مستقل شد.نتايج: ميانگين سني واحدهاي مورد پژوهش 62±13.9 مي باشد و اکثريت آنان (51.5 درصد) بي سواد هستند، درآمد متوسط ماهانه کمتر از يک ميليون تومان در ماه (92.3 درصد) دارند. ميانگين نمره نشانه هاي حفاظت کننده شان در واحدهاي مورد پژوهش 3.6±0.8 محاسبه گرديد. بيشترين ميانگين نمره مربوط به بعد پذيرش و کمترين ميانگين نمره مربوط به بعد عملکرد نقش است و آزمون آماري آناليز واريانس با P<0.05، تفاوت معناداري بين ميانگين نمره نشانه هاي حفاظت کننده شان در دو بعد ذکر شده نشان مي دهد. آزمون آماري پيرسون، ارتباط معني دار آماري بين سن با نشانه هاي حفاظت کننده شان نشان داد. اين آزمون همچنين ارتباط معني دار آماري بين دفعات بستري با نشانه هاي حفاظت کننده شان نشان داد.نتيجه گيري: از آنجا که نتايج پژوهش حاضر نشان داد بيماران مبتلابه نارسايي قلبي، سطح متوسطي از نشانه هاي حفاظت کننده شان را از خود نشان دادند، لذا به کارگيري راهکارهايي در جهت بهبود ديدگاه و عملکرد اين بيماران جهت افزايش احساس ارزشمندي در آنان توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

باقری، ح.، و یغمایی، ف.، و اشک تراب، ط.، و زایری، ف. (1394). بررسی نشانه های حفاظت کننده شان و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلابه نارسایی قلبی. (دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (مجله دانش و تندرستی, 10(1 ), 51-57. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315289Vancouver : کپی

باقری حسین، یغمایی فریده، اشک تراب طاهره، زایری فرید. بررسی نشانه های حفاظت کننده شان و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلابه نارسایی قلبی. (دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (مجله دانش و تندرستی. 1394 [cited 2022June28];10(1 ):51-57. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315289IEEE : کپی

باقری، ح.، یغمایی، ف.، اشک تراب، ط.، زایری، ف.، 1394. بررسی نشانه های حفاظت کننده شان و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلابه نارسایی قلبی. (دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (مجله دانش و تندرستی, [online] 10(1 ), pp.51-57. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315289. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی