برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر تغيير وضعيت بدن بر حجم باقي مانده معده بيماران تحت تهويه مکانيکي بستري در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان منتخب نظامي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت جامعه
 
چکیده: 

مقدمه: حمايت هاي تغذيه اي مناسب براي تمامي بيماران بستري در بيمارستان، خصوصا بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه، از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد. تاخير در تخليه معده از مشکلات شايع بيماران تحت تهويه مکانيکي است که از طريق لوله تغذيه مي شوند. اين عارضه مي تواند منجر به پيامدهاي ثانويه جدي همچون پنوموني و سوء تغذيه در اين بيماران شود.
هدف: اين پژوهش با هدف بررسي اثر تغيير وضعيت بدن بر حجم باقي مانده معده بيماران تحت تهويه مکانيکي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه انجام شد
.
موارد و روش ها: اين مطالعه يک کارآزمايي باليني تصادفي است که روي 36 بيمار بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان بعثت تهران در سال 96- 1395 انجام شد. بيماران به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و سپس به روش تخصيص تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. بيماران در دو گروه الف و ب، بعد از گاواژ به ترتيب در وضعيت نيمه نشسته و خوابيده به پهلوي راست به مدت سه ساعت قرار گرفتند. سپس حجم باقي مانده معده آنان طبق گايدلاين استراليا اندازه گيري شد. سپس داده ها در نرم افزار
SPSS نسخه 21 با استفاده از آزمونهاي آماري توصيفي و تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين حجم باقي مانده معده در وضعيت پايه در گروه الف
51.50±15.80 و در گروه ب 61.88±19.17 (P=0.085) بود. ميانگين حجم باقيمانده معده سه ساعت بعد از قرار گرفتن بيماران گروه الف در وضعيت نيمه نشسته 49.50±15.50 و بيماران گروه ب در وضعيت خوابيده به پهلوي راست 59.77±19.68 بود (P=0.091). نتايج آزمون تي زوجي تفاوت معني داري در حجم باقي مانده معده بيماران گروه الف (P=0.011) و گروه ب (P=0.002) پس از سه ساعت را نشان داد.
بحث و نتيجه گيري: نتايج حاصل از پژوهش حاضر بيانگر موثر بودن تغيير وضعيت بدن بر حجم باقي مانده معده بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بود؛ لذا، استفاده از اين راهکار جهت کاهش عوارضي از قبيل افزايش حجم باقي مانده معده در اين دسته از بيماران ميتواند موثر باشد. همچنين، انجام مطالعات مشابه در اين زمينه پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی