برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1396 , دوره  31 , شماره  4 ; از صفحه 1171 تا صفحه 1186 .
 
عنوان مقاله: 

کاربرد تئوري فرکتالي در کمي سازي ساختمان برخي از راسته هاي خاک در استان فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 
چکیده: 

ساختمان خاک و پايداري آن با بسياري از فرآيندهاي کشاورزي و زيست محيطي در ارتباط است. از اين رو توصيف و کمي سازي ساختمان خاک از اهميت ويژه اي برخوردار است. ولي ساختمان خاک بصورت کيفي (مکعبي، دانه اي و...) بيان مي شود.هدف از اين تحقيق تعيين پايداري خاکدانه ها و استفاده از هندسه فرکتالي و تعيين بعد فرکتالي ساختمان خاک در برخيازراسته هايخاکبود که نتيجه در مدل هاي کاربردي براي بيان فرآيندهاي خاک و مدل سازي قابل استفاده خواهد بود. بنابراين از افق هاي مشخصه هفت راسته خاک شامل انتي سول، ورتي سول، اريدي سول، مالي سول، الفي سول، هيستو سول و اينسپتي سول در استان فارس نمونه برداري خاک (27 نمونه) انجام گرديد. ويژگي هاي خاک شامل توزيع اندازه خاکدانه ها، بافت، درصد رطوبت اشباع، کربن آلي، EC، pH، گچ و آهک اندازه گيري و ميانگين وزني قطر خاکدانه ها (MWD) و ميانگين هندسي قطر خاکدانه ها (GMD) و بعد فرکتالي خاکدانه ها محاسبه شد. نتايج نشان داد که همبستگي معني داري بين بعد فرکتالي مدل هاي ريو و اسپوزيتو (DnR) و تيلر و ويت کرافت (DmT) با MWD و GMD با ويژگي هاي خاک وجود داشت. اين همبستگي بين پارامترهاي فرکتالي با ماده آلي، جرم مخصوص ظاهري، درصد رس و درصد شن، قوي تر از ديگر ويژگي هاي خاک بود. همبستگي منفي و معني داري (در سطح يک درصد) بين DnR و DmT با MWD و GMD وجود داشت. به طوري که راسته هاي خاکي که عدد بعد فرکتالي کمتري داشتند، MWD و GMD بزرگتري داشتند. ضريب تبيين، ميانگين خطاها، ريشه ميانگين مربعات خطاها، مجذور مربعات باقي مانده ها، مجذور مربعات عدم برازش و آماره آکايک مطلوبيت بيشتر مدل تيلر و ويت کرافت را نشان داد. مدل ريو و اسپوزيتو نيز مدل مناسبي بود گرچه در مواردي بعد فرکتالي را زياد محاسبه کرد که دليل آن احتمالا حساسيت زياد اين مدل مي باشد. به طور کلي بعد فرکتالي از اهميت ويژه اي براي مطالعه و کمي سازي ساختمان خاک برخوردار است و مقدار آن به استثناء راسته هيستوسول در ديگر راسته ها در محدوده مناسب (3) بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی